UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii 
 
 • Studia
 • Inne
 
Kierownik pracowni: Marek TROJANOWICZ
Profesorowie: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska
prof. dr hab. Marek Trojanowicz
Pozostali pracownicy: dr Magdalena Biesaga
dr Marzena Kaniewska
dr Ewa Poboży

Tematyka badawcza:
Badania podstawowe z zakresu analizy przepływowej
Opracowanie nowych metod przetwarzania próbki w warunkach przepływowych z zastosowaniem stałych sorbentów, nanocząstek, molekularnie dopasowanych polimerów oraz immunosorbentów. Opracowanie nowych metod detekcji elektrochemicznych i optycznych oraz konstruowanie układów chromatograficznych ze zmechanizowanym przetwarzaniem próbki w warunkach przepływowych.
Badania podstawowe z zakresu metod rozdzielania
Badania podstawowych czynników wpływających na sprawność rozdzielania chromatogra-ficznego w HPLC i GC oraz elektromigracyjnego. Zastosowanie kolumn monolitycznych w HPLC oraz badania porównawcze metod detekcji. Poszukiwania nowych fluoroforów do zastosowań w detekcji fluorescencyjnej wybranych toksyn środowiskowych. Optymalizacja warunków rozdzielania chromatograficznego i elektroforetycznego wybranych grup białek, metabolitów i polifenoli.
Czujniki chemiczne i bioczujniki
Badania elektrochemicznych czujników i bioczujnków enancjoselektywnych z wykorzysta-niem elektroosadzanych polimerów, ligandów makrocycklicznych, nanostruktur oraz unieru-chamianych enzymów i przeciwciał.
Analiza środowiskowa
Zastosowanie metod chromatograficznych i elektroforetycznych z detekcjami optycznymi, elektrochemicznymi i spektrometrii masowej oraz analizy przepływowej do oznaczania pozostałości pestycydów i farmaceutyków w próbach środowiskowych. Oznaczanie per-fluorowanych związków organicznych, chlorofenoli i mikrocystyn. Zastosowanie metod bioczujnikowych do oznaczania pozostałości pestycydów i mikrocystyn. Badania dotyczące całkowitej zawartości związków fluoroorganicznych. Śladowe oznaczenia metali ciężkich w próbkach środowiskowych. Badania efektywności chemicznego i radiolitycznego usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków.
Analiza żywności
Zastosowanie metod chromatograficznych i eletroforetycznych do profilowania białek w ekstraktach roślinnych zorientowane na potrzeby identyfikacji żywności zmodyfikowanej genetycznie. Zastosowanie czipów elektroforetycznych oraz metod immunochemicznych do identyfikacji GMO w żywności. Bioczujnikowe metody oznaczania enancjomerów wybranych aminokwasów w żywności. Zastosowanie HPLC do oznaczania pestycydów i polifenoli w próbkach żywności oraz identyfikacja różnych związków z wykorzystaniem LC/MS. Badania przeciwutleniających własności różnych związków polifenolowych występujących w żywności metodami spektrofotometryczymi i elektrochemicznymi.
Inne obszary badań
Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do oznaczania wybranych metabolitów, neuro-przekaźników i białek w płynach fizjologicznych. Zastosowanie HPLC do oznaczania barwni-ków naturalnych w próbkach archeologicznych. Identyfikacja produktów syntezy preparatów farmaceutycznych lub syntetycznych pestycydów z wykorzystaniem metody LC/MS.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  • Zastosowanie czipów elektroforetycznych do profilowania białek w ekstraktach roślinnych
  • Oznaczanie śladowych zawartości wybranych fluorowanych i perfluorowanych związków organicznych metodami chromatograficznymi
  • Metody ekstrakcji związków polifenolowych z materiału roślinnego
  • Oznaczanie związków fenolowych w produktach spożywczych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej
  • Kompleksy wybranych jonów metali ze związkami polifenolowymi
  • Zastosowanie nanostruktur węglowych do zatężania i wydzielania jonów metali
  • Badanie właściwości antyutleniających próbek żywności
  • Badania analityczne dotyczące zastosowania promieniowania jonizującego do usuwania wybranych zanieczyszczeń organicznych z wód naturalnych
  • Zastosowanie cieczy jonowych do elektroforetycznego profilowania białek

Wybrane publikacje

Ostatnie uaktualnienie: Luty 2012