UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Pracownia Chemii Analitycznej Stosowanej 
 
 • Studia
 • Inne
 
Członkowie zespołu: dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
dr Joanna Kowalska
dr Natalia Ospina-Alvarez
dr Monika Sadowska
dr Ewa Stryjewska
mgr Katarzyna Kińska
mgr Ewa Biaduń
prof. dr hab. Jerzy Golimowski (Profesor emeritus)

Tematyka badawcza:

 • Oznaczanie śladowych ilości analitów w próbkach środowiskowych (wody, gleby, osady, żywność odpady.
 • Opracowywanie nowych metod elektrochemicznych oznaczania pierwiastków i ich specjacji w próbkach naturalnych.
 • Analityka w procesach fitoremediacji. Badanie procesów detoksykacji w roślinach.
 • Badanie procesów unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych.
 • Badanie zanieczyszczenia gleb, roślin, wód i ścieków.
 • Analiza specjacyjna (specjacja chemiczna, specjacja fizyczna i frakcjonowanie).
 • Prace nad nowymi materiałami kontrolnymi.
 • Biomonitoring - Bank Wzorców Środowiskowych.
 • Metody elektrochemiczne (woltamperometria klasyczna i z adsorpcyjnym zatężaniem na elektrodach rtęciowych (wiszące i błonkowe) oraz stałych (metalicznych).
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną i spektrofotometryczną oraz sprzęgana z ICP MS lub MS/MS spektrometrem.
 • Klasyczne metody w nowoczesnej analizie.
 • Metody przygotowania próbek do analizy (pobieranie, mielenie, ujednorodnianie).
 • Roztwarzanie / mineralizacja na mokro w systemach otwartych i zamkniętych (wspomagana mikrofalami) oraz mineralizacja UV (wspomagana chemicznie lub katalitycznie).
 • Wykorzystanie techniki SPE w analizie śladowej i w badaniu specjacji (upraszczanie matrycy próbki, wydzielanie i/lub zatężanie analitu).

Wybrane prace magisterskie prowadzone pod kierunkiem członków zespołu:

 • 2003 MSOŚ UW, Ekstrakcja jako metoda badania mobilności metali w zawiesinach odcieków wysypiskowych
 • 2005 WCh UW, Zastosowanie elektrod stałych do oznaczania talu w obecności kadmu i ołowiu
 • 2006 WCh UW, Frakcjonowanie metali w osadach dennych zebranych z terenów skażonych odpadami przemysłu metalurgicznego
 • 2007 WCh UW, Analiza specjacyjna talu w próbkach roślin
 • 2009 MSOŚ UW, Przygotowanie kontrolnego materiału roślinnego zawierającego arsen, tal i platynę
 • 2010 WCh UW, Elektrochemiczne oznaczanie talu (III).
 • 2011 WCh UW, Biodostępność i wpływ nanocząstek na organizmy
 • 2012 WCh UW, Rozdzielanie i zatężanie platynowców przed elektrochemicznym oznaczaniem ich zawartości w pyłach drogowych
 • 2013 ZŚ UW, Ocena ekonomicznej efektywności zastosowania gatunku Sinapis alba L. do fitoekstrakcji talu.
 • 2013 ZŚ UW, Oznaczanie platynowców w piasku kwarcowym jako matrycy modelowej
 • 2014 WCh UW, Oznaczanie Tl(I) i Tl(III) w materii zawieszonej wód odpadowych
 • 2014 WCh UW, Badanie syntezy fitochelatyn w roślinach narażonych na stres wywołany obecnością palladu
 • 2014 WCh UW, Wykorzystanie TiO2 w fotokatalitycznym rozkładzie związków organicznych w wodach odpadowych przed oznaczaniem woltamperometrycznym metali

Ważne Publikacje

 • J. Golimowski, B. Krasnodębska, E. Najdeker, Voltammetric determination of Cr III in plating bath containing Cr III salts as the main component, Fresenius J Anal Chem, 352 (1995) 544-546
 • J. Arunachalam, H. Emons, B. Krasnodębska, C. Mohl, Sequential extraction studies on homogenized forest soil samples, Science of the Total Environment 181 (1996) 147-159
 • J. Kowalska, J. Golimowski, Voltammetric determination of arsenic in zinc oxide used as a feed additive, Electroanalysis, 10 (1998) 857-859
 • J. Kowalska, E. Stryjewska, P. Szymański, J. Golimowski, Voltammetric determination of arsenic in plant material, Electroanalysis, 11 (1999) 1301-1304
 • M. Gawryś, J. Golimowski, Sensitive and very selective determination of titanium by adsorptive-cathatytic stripping voltammetry with methylthymol blue, xylenol orange and calcein, Anal. ChimicaActa 427 (2001) 55-61
 • J. Kowalska, K. Chałko , E. Stryjewska, Speciation of arsenic (V) and arsenic (III) in soil extracts by cathodic stripping voltammetry, Electroanalysis 14 (2002) 1508-1511
 • J. Kowalska, B. Krasnodębska-Ostręga, J. Golimowski, Electroanalytical methods for determination of the metal content and acetic acid available metal fraction in soils, J Anal Bioanal Chem 373 (2002) 116-118
 • B. Krasnodębska-Ostręga, H. Emons, J. Golimowski, Element fractionation in soil from urban –industrialized areas using sequential extraction, J Soil Sediment (JSS) 4 (2004) 43-48
 • S. Huszał, J. Kowalska, M. Krzemińska, J. Golimowski, Determination of platinum with thiosemicarbazide by catalytic adsorptive stripping voltammetry, Electroanalysis 17 (2005) 299-304
 • B. Krasnodębska-Ostręga, J. Golimowski, Element fractionation in suspended matter in landfill leachate using single extractions, Microchim Acta 146 (2004) 7-11
 • B. Krasnodębska-Ostręga, J. Piekarska, Determination of lead and cadmium at silver electrode by subtractive anodic stripping voltammetry in plant materials containg Tl, Electroanalysis 17 (2005) 815-818
 • S. Huszał, J. Kowalska, M. Sadowska, J. Golimowski,. Simultaneous determination of platinum and rhodium with hydroxylamine and acetone oxime by catalytic adsorptive stripping voltammetry, Electroanalysis 17 (2005) 1841-1846
 • B. Krasnodębska-Ostręga, M. Kaczorowska, J. Golimowski, Ultrasound-assisted extraction for evaluation of element mobility in bottom sediment collected at mining and smelting Pb-Zn ores area In Poland, Microchim Acta 154 (2006) 39-43
 • B. Krasnodębska-Ostręga, J. Pałdyna, J. Golimowski, Determination of thallium at silver-gold alloy electrode by voltammetric methods in plant material and bottom sediment containing Cd and Pb, Electroanalysis 19 (2007) 620-622
 • B. Krasnodębska-Ostręga, M. Asztemborska, K. Strusińska J. Golimowski, Determination of thallium form in plants extracts by anion exchange chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry detection (IC-ICP-MS), J Anal Atom Spectrom (JAAS) 23 (2008) 1632-1635
 • Ł. Jedynak, J. Kowalska, J. Harasimowicz, J. Golimowski, Speciation analysis of arsenic in terrestrial plants from arsenic contaminated area, Science of the Total Environment 407 (2009) 945-952
 • B. Krasnodębska-Ostręga, J. Pałdyna, J. Kowalska,Ł. Jedynak, J. Golimowski, Fractionation study in bioleached metallurgy wastes using six-step sequential extraction. J Hazard Mater 167 (2009) 128-135
 • E. Zabłudowska, J. Kowalska, Ł. Jedynak, S. Wojas, A. Skłodowska, M. Antosiewicz, Search for a plant for phytoremediation – What can we learn from field and hydroponic studies?, Chemosphere 77 (2009) 301-307
 • Ł. Jedynak, J. Kowalska, M. Kossykowska, J. Golimowski, Studies on the uptake of different arsenic forms and the influence of sample pretreatment on arsenic speciation in White mustard (Sinapis alba), Microchemical Journal 94 (2010) 125-129
 • B. Krasnodębska-Ostręga, Pałdyna J., Wawrzyńska M., Stryjewska E., Indirect anodic stripping voltammetric determination of Tl(I) and Tl(III) in the Baltic Sea water samples enriched in thallium species, Electroanalysis 23 (2011) 605-610
 • Ł. Jedynak, J. Kowalska, Stability of arsenic species in hydroponic media and its influence on arsenic uptake and distribution in White mustard (Sinapis alba L.), Microchemical J 98 (2011)163-169
 • B. Krasnodębska-Ostręga, M. Sadowska, S. Ostrowska, Thallium speciation in plant tissues–Tl(III) found in Sinapis alba L. grown in soil polluted with tailing sediment containing thallium minerals, Talanta 93 (2012) 326–329
 • J. Kowalska, I. Giska, Ł. Jedynak, B. Krasnodębska-Ostręga, J. Pałdyna, M. Sadowska, J. Golimowski,Voltammetry as a reference method in the preparation process of plant control material containing As, Pt and Tl, Electroanalysis24 (2012)1109–1113
 • J. Pałdyna, B. Krasnodębska-Ostręga, K. Kręgielewska, J. Kowalska, Ł. Jedynak, J. Golimowski, T. Grobelski, J. Farbiszewska-Kiczma, T. Farbiszewska, The assessment of environmental pollution caused by mining and metallurgy wastes from highly polluted post-industrial regions in Southern Poland, Environmental Earth Sciences 68 (2013) 439–450
 • A.M. Nowicka, M. Mackiewicz, E. Matysiak, B. Krasnodębska- Ostręga, Z. Stojek, Voltammetric and electrochemical gravimetric selective detection of interactions between Tl(I) and guanine and the influence on activity of DNA drug-intercalators, Talanta106 (2013) 85–91
 • B. Krasnodębska-Ostręga, M. Sadowska, K. Piotrowska, M. Wojda, Thallium (III) determination in the Baltic seawater samples by ICP MS after preconcentration on SGX C18 modified with DDTC, Talanta112 (2013) 73–79
 • J. Pałdyna, B. Krasnodębska-Ostręga, M. Sadowska, J. Gołębiewska, Indirect speciation analysis of thallium in plant extracts by anodic stripping voltammetry, Electroanalysis25 (2013)1926–1932
 • A.M. Nowicka, B. Krasnodębska-Ostręga, B. Wrzosek, M. Jastrzębska, M. Sadowska, M. Mackiewicz, Z. Stojek, Detection of oxidative damage of synthetic oligonucleotides caused by thallium(III) complexes, Electroanalysis, 26 (2014) 340-350
 • J. Kowalska, K. Kińska, J. Pałdyna, M. Czyżewska, K. Boder, B. Krasnodębska –Ostręga, Determination of traces of Pt and Rh in soil and quartz samples contaminated by automobile exhaust after an ion - exchange matrix separation, Talanta127 (2014) 250–254
 • N.Ospina-Alvarez, Ł.Głaz, K.Dmowski, B.Krasnodębska-Ostręga, Mobility of toxic elements in carbonate sediments from a mining area in Poland, Environ Chem Lett 12 (2014) 435-441
 • M. Asztemborska, R. Stęborowski, J. Kowalska, G. Bystrzejewska-Piotrowska, Accumulation of platinum nanoparticles by Sinapsis alba and Lepidium sativum plants, Water, Air and Soil Pollution (2015) DOI 10.1007/s11270-014-2080-0
 • K. Dmowski, M. Rossa, J. Kowalska, B. Krasnodębska-Ostręga, Thallium in spawn, juveniles and adult common toads (Bufo bufo) living in the vicinity of zinc-mining complex, Poland, Environmental Monitoring and Assessment (2015) DOI 10.1007/s10661-014-4141-7
 • N. Ospina-Alvarez, P. Burakiewicz, M. Sadowska, B. Krasnode?bska-Ostre?ga, Tl(I) and Tl(III) presence in Suspended Particulate Matter: Speciation analysis of thallium in wastewater. Environmental Chemistry (2015) http://dx.doi.org/10.1071/EN14181 in press

Ostatnie uaktualnienie: Luty 2015 r.