UNIWERSYTET WARSZAWSKI English version | Szukaj:
WCh UW logo Wydział Chemii Budynek Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 5526211-212 (Dziekanat), (22) 5526204-206 (Dziekanat Studencki), (22) 5526230 (Administracja)
Zakłady / Pracownie - Pracownia Chemii Biomolekuł 
 
 • Studia
 • Inne
 
Kierownik pracowni: prof. dr hab. Józef MIECZKOWSKI
Profesorowie: prof. dr hab. Marianna Kańska
prof. dr hab. Andrzej Temeriusz (emerytowany profesor)
Pozostali pracownicy: dr Kazimierz Chmurski
dr Marzena Jankowska Anyszka
dr Jolanta Jaroszewska-Manaj
dr Wiktor Lewandowski
dr Joanna Matraszek
dr Małgorzata Pająk
dr Katarzyna Pałka
dr Karolina Piecyk
dr Jelena Samonina-Kosicka
dr Elżbieta Winnicka
dr Michał Wójcik
dr Joanna Wolska
Andrzej Burzyński
Doktoranci: mgr Maciej Bagiński
mgr Wioleta Denisiuk
mgr Sylwia Dragulska
mgr Monika Góra
mgr Jolanta Szymańska
mgr Jarosław Wróbel

Liczba specjalizantów: 6

Liczba magistrantów: 3

Tematyka badawcza:

 • Enzymatyczne syntezy związków biologicznie czynnych znakowanych izotopami węgla i wodoru.
 • Wykorzystywanie technik spektroskopowych i radiometrycznych do badania mechanizmów reakcji enzymatycznych.
 • Opracowanie metod syntezy związków znakowanych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie nuklearnej a w szczególności w pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).
 • Synteza modyfikowanych cyklodekstryn.
 • Badania dotyczące wpływu natywnych i modyfikowanych cyklodekstryn na reakcje enzymatyczne.
 • Reakcje enzymatycznego rozkładu aminokwasów aromatycznych w obecności modyfikowanych cyklodekstryn. Modyfikowane cyklodekstryny wykorzystywane są również jako czynniki modyfikujące elektrody w procesach elektrochemicznych.
 • Synteza mono- i dinukleotydowych analogów struktury występującej na końcu 5' mRNA i U snRNA, tzw. kapu, składającego się z 7-metyloguanozyny połączonej wiązaniem 5',5'-trifosforanowym z następnym nukleotydem, najczęściej guanozyną (co oznaczane jest jako m7GpppG).
 • Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie związków biologicznie czynnych.
 • Dynamiczna samoorganizacja nanocząstek - przełączalne metamateriały.
 • Grafen modyfikowany nanocząstkami.
 • Nowe katalizatory modyfikowane nanocząstkami platyny i palladu.
 • Multiresponsywne nanocząstki.
 • Multiresponsywne polimery ciekłokrystaliczne modyfikowane nanocząstkami.
 • Organiczno-nieorganiczne hybrydy do dostarczania leków.

Przykładowe przewidywane tematy prac magisterskich:

 • Opracowanie metody syntezy S-adenosylo-L-metioniny jako prekursora do enzymatycznego otrzymywania metylohistaminy.
 • Opracowanie metody syntezy indolu i L-tryptofanu selektywnie znakowanego izotopami wodoru.
 • Badanie tautomeryzacji kwasu fenylopirogronowego metodami izotopowymi.
 • Enzymatyczna synteza L-fenyloalaniny selektywnie znakowamej izotopami wodoru.
 • Synteza acylowych pochodnych cyklodekstryn.
 • Synteza modyfikowanych cyklodekstryn w pozycji C-6.
 • Synteza i badania fizykochemiczne oksamidów pochodnych D-glukozaminy.
 • Synteza di-, tri- i tetranukleotydowych analogów kapu.
 • Synteza połączeń analogów końca 5 mRNA z peptydami przenoszącymi przez błony komórkowe.
 • Synteza zmodyfikowanych nośników do chromatografii powinowactwa do izolacji, oczyszczania i wstępnej charakterystyki białek wiążących kap.
 • Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie pochodnych aminowych.

Ostatnie uaktualnienie: Grudzień 2015 r.