Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

Tematyka badań

 

Elektrochemia (elektroanaliza), spektrometria UV/Vis, fluorymetria, nanomateriały

  Sensory elektrochemiczne
 • Elektrody jonoselektywne i elektrody odniesienia nie zawierające roztworu wewnętrznego
 • Wykorzystanie elektrod i membran jonoselektywnych w prądowych technikach elektronalitycznych
 • Jednorazowe elektrody jonoselektywne i układy potencjometryczne
 • Wykorzystanie nanomateriałów w sensorach elektrochemicznych
Elektroda jonoselektywna wykorzystująca nanorurki węglowe otrzymana metodą napylania (spray-coated).

Potentiometric layered membranes
A. Kisiel, E. Woźnica, M. Wojciechowski, E. Bulska, K. Maksymiuk, A.Michalska
Sensors and Actuators, w druku

Spray-coated all-solid-state potentiometric sensors
E. Jaworska, M. Schmidt, G. Scarpa, K. Maksymiuk, A. Michalska
Analyst, DOI: 10.1039/c4an01277a

Simple and disposable potentiometric sensors based on graphene or multi-walled carbon nanotubes – carbon–plastic potentiometric sensors
E. Jaworska, W. Lewandowski, J. Mieczkowski, K. Maksymiuk, A. Michalska
Analyst, 2013, 138, 2363

Polymeric ion-selective membrane functionalized gate-electrodes: Ion-selective response of electrolyte-gated poly (3-hexylthiophene) field-effect transistors
K. Melzer, A. M. Münzera, E. Jaworska, K. Maksymiuk, A. Michalska, G. Scarpa
Organic Electronics 2014, 15, 595–601

Dithizone Modified Gold Nanoparticles Films for Potentiometric Sensing
E. Woźnica, M. M. Wójcik, M. Wojciechowski, J. Mieczkowski, E. Bulska, K. Maksymiuk, A. Michalska
Anal. Chem. 2012, 84, 4437-4442

Electrochemical evidences and consequences of significant differences in ions diffusion rate in polyacrylate-based ion-selective membranes
E. Woznica, J. Mieczkowski, A. Michalska
Analyst, 2011, 136, 4787

  Sensory optyczne
 • Mikrosfery, nanocząstki polimerowe jako jonowe sensory fluorymetryczne
 • Wykorzystanie procesów powierzchniowych do ulepszania parametrów analitycznych sensorów optycznych

Fluorescencyjne mikrosfery polikarylanowe

Nanosfery polimerowe

Ultrasensitive 4-methylumbelliferone fluorimetric determination of water contents in aproticsolvents
K. Kłucińska, R. Jurczakowski, K. Maksymiuk, A. Michalska
Talanta 2015, 132, 392–397

Polyacrylate Microspheres for Tunable Fluorimetric Zinc Ions Sensor
E. Woźnica, K. Maksymiuk, A. Michalska
Anal. Chem. 2014, 86, 411-418

Alternating polymer micelle nanospheres for optical sensing
A. Kisiel, K. Kłucińska, Z. Głębicka, M. Gniadek, K. Maksymiuk, A. Michalska
Analyst, 2014, 139, 2515

  Mikro- i nanomateriały
 • Synteza i modyfikacja mikro- i nanocząstek z polimerów akrylanowych i alternatywnych
 • Modyfikacja właściwości materiałów nanostrukturalnych (polimerowych i węglowych) pod kątem wykorzystania w sensorach

Nanocząstki z polimerów alternatywnych, obraz TEM

Nanosfery z polimerów akrylanowych, obraz TEM

Non-covalently functionalized graphene for the potentiometric sensing of zinc ions
E. Jaworska, W. Lewandowski, J. Mieczkowski, K. Maksymiuk, A. Michalska
Analyst, 2012, 137, 1895

Microspheres aided introduction of ionophore and ion-exchanger to the ion-selective membrane
M. Wojciechowski, A. Kisiel, E. Bulska, A. Michalska
Talanta 2012, 88, 66–72