KONDUKTOMETRIA
 
 


Poniższy rysunek przedstawia schemat elektryczny jednego z najprostszych konduktometów.G - źródło prądu przemiennego o stałym napięciu, N - naczynko konduktometryczne wypełnione roztworem mierzonym, R - rezystor połączony szeregowo z w/wym. elementami, V - woltomierz mierzący spadek napięcia na rezystorze. Spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do przewodności roztworu znajdującego się w naczynku.
Przewodnictwo elektrolitu można opisać zależnością: gdzie:
a - powierzchnia elektrod konduktometrycznych 
d - odległość między nimi 
c - stężenie jonów znajdujących się w roztworze 
λ - współczynnik charakterystyczny dla danego jonu zwany równoważnikowym przewodnictwem jonowym . 
Symbol sumowania Σ podkreśla fakt, że przewodnictwa różnych jonów są wielkościami addytywnymi.