Warunki fizyczno - chemiczne, jakim powinna odpowiadać
woda do picia i na potrzeby gospodarcze 
1
Amoniak (N) 
mg/dm3
0.5
2
Arsen (As) 
mg/dm3
0.05
3
Azotany (N) 
mg/dm3
10
4
Benzen 
mg/dm3
0.01
5
Benzo(alfa)piren 
mg/dm3
15
6
Chloraminy 
mg/dm3
2
7
Chlorki (Cl) 
mg/dm3
300
8
Chlorobenzeny 
mg/dm3
0.005
9
Chlorofenole 
-
zapach niewyczuwalny
10
Chloroform 
mg/dm3
0.03
11
Chlor wolny (Cl2
mg/dm3
0.2 - 0.5 w końcówkach sieci
12
Chlor użyteczny w wodzie pływalni 
mg/dm3
nie mniej niż 0.2 na odpływie
13
Chrom (Cr6+
mg/dm3
0.01
14
Cyjanki wolne(CN) 
mg/dm3
0.02
15
Cynk (Zn) 
mg/dm3
5
16
Detergenty: anionowe 
mg/dm3
0.2
 
kationowe
mg/dm3
0.1
 
niejonowe
mg/dm3
0.2
17
2,4-D (kwas dichlorofenoksyoctowy)
mg/dm3
0.05
18
DDT i jego metabolity 
mg/dm3
0.001
19
1,2-dichloroetan 
mg/dm3
0.01
20
1,1-dichloroetan 
mg/dm3
0.001
21
Fenole 
-
zapach niewyczuwalny
22
Fluorki(F) 
mg/dm3
1.5 wskazane nie mniej niż 0.3
23
Formaldehyd 
mg/dm3
0.05
24
Glin (Al.) 
mg/dm3
0.3
25
Heptachlor i jego epoksyd 
mg/dm3
0.0001
26
Hexachlorobenzen 
ng/dm3
15
27
Kadm (Cd) 
mg/dm3
0.005
28
Lindan (gamma HCH) 
mg/dm3
0.005
29
Mangan (Mn) 
mg/dm3
0.1
30
Metoksychlor 
mg/dm3
0.03
31
Miedź(Cu) 
mg/dm3
0.05
32
Nikiel(Ni) 
mg/dm3
0.03
33
Ołów (Pb) 
mg/dm3
0.05
34
Pentachlorofenol 
mg/dm3
0.01
35
Rtęć (Hg) 
mg/dm3
0.001
36
Selen (Se) 
mg/dm3
0.01
37
Siarczany (SO4
mg/dm3
200
38
Sód (Na) 
mg/dm3
200
39
Srebro (Ag) 
mg/dm3
0.05
40
Tetrachlorek węgla 
mg/dm3
0.005
41
Tetrachloroetan 
mg/dm3
0.01
42
Trichloroetan 
mg/dm3
0.03
 43
Żelazo 
mg/dm3
 0.5
Na podstawie Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. (poz.205)
Do góry