UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Sesja Plakatowa Magistrantów Wydziału Chemii UW - 2003 / 2004

Jak co roku Władze Wydziału Chemii UW zorganizowały sesję plakatową, na której studenci prezentują wyniki swoich prac dyplomowych prowadzonych w roku akademickim 2003/2004.

Otwarcie Sesji nastąpiło we wtorek  25.05.2004 r.
o godz. 11:00 w holu Wydziału, ul. Pasteura 1.


KONKURS

27 maja br został rozstrzygnięty konkurs na najlepszy plakat studecki. Komisja w składzie:

prof. dr hab. Joanna Sadlej - przewodnicząca
prof. dr hab. Renata Bilewicz
prof. dr hab. Lucjan Piela
dr hab. Andrzej Kaim
dr hab. Józef Mieczkowski - członkowie

wyróżniła następujące prace:

I - Agata Głębowska - plakat Nr 7
Praca wykonana w Zakładzie Dydaktycznym Chemii Organicznej.
Promotor i opiekun - dr hab. Józef Mieczkowski

i ex equo

II - Anna Makal - plakat Nr 87
Praca wykonana w Zakładzie Dydaktycznym Chemii Teoretycznej i Krystalografii.
Promotor - prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, opiekun - dr Ewa Ciszak.

II - Magdalena Wyderka - plakat Nr 69
Praca wykonana w Zakładzie Dydaktycznym Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
Promotor - dr hab. Magdalena Maj-Żurawska, opiekun - mgr Iwona Szpakowska

Kryteria, jakimi kierowała się komisja oceniając przedstawione prace, to: zawartość merytoryczna, cel pracy, wnioski i plany na przyszłość. Jeśli chodzi o formę prezentacji - najwyżej oceniano przejrzystość, czyli równowagę między treścią i formą.

Zwyciężczyniom, ich promotorom i opiekunom - gratulujemy!

Więcej fotografii - kliknij tutaj


Poniżej zamieszczamy listę studentów przedstawiających plakaty pogrupowaną według Zakładów Dydaktycznych. Numery listy odpowiadają numerom przydzielonych tablic.

Niektóre z prezentacji można obejrzeć on-line klikając na numer wyróżniony kolorem i podkreśleniem.


Wszelkie informacje można uzyskać u dr Jadwigi Skupińskiej pocztą e-mail lub telefonicznie
pod nr 822 02 11 w 378.Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej
Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej
Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii
Zakład Dydaktyczny Fizyki i Radiochemii


Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej


1. Mariusz Tasior (MISMaP)
Regioselektywna synteza mezo-podstawionych porfiryn i koroli

2. Wojciech Chaładaj (MISMaP)
Enancjoselektywne, katalityczne allilowanie glioksalanów alkilowych

3. Michał Charon (MISMaP)
Synteza 1,8-diacyloaminokarbazoli - nowych receptorów na aniony

4. Konrad Królikowski
Synteza makrocyklicznych bisamidów zawierających jednostkę binaftylową

5. Katarzyna Stygińska
Badania nad przekształceniem ketonów pochodzących z kwasu chinowego w pochodne tioketalowe

6. Magdalena Zimnicka
Badanie anionowych adduktów amin do 1, 3, 5-trinitrobenzenu metodą spektrometrii mas

7. Agata Głębowska
Synteza i właściwości fizykochemiczne niesymetrycznych mezogenów - pochodnych chloro i nitroalkoksystilbenów

8. Paweł Przybylski
Synteza i właściwości fizykochemiczne pochodnych 2,6 - distyrylopirydyny - nowych mezogenów o nieliniowym kształcie

9. Agnieszka Ocios
Synteza i badanie wpływu wiązania wielokrotnego na powstawianie faz ferro- i antyferroelektrycznych w wybranych mezogenach liniowych

10. Agnieszka Kobyłecka
Synteza i właściwości ciekłokrystaliczne diestrów kwasu malonowego

11. Krzysztof Czerwiński
Studia nad syntezą nowego typu znaczników i sond fluorescencyjnych - pochodnych 3-aminobenzo-[4,5]tieno-[2,3-b]chinoksaliny

12. Agnieszka Szost
Izolacja i ustalenie struktury głównych produktów utleniania melatoniny nadtlenkiem wodoru

13. Damian Siepietowski
Synteza 3,3,4,4,5,5-heksametyloglutarimidu i badanie jego reaktywności wobec odczynników litoorganicznych

14. Jan Sadownik
Synteza imidów pochodnych kwasu bursztynowego i badania struktury produktów ich reakcji z fenylolitem

15. Monika Germel
Izolowanie i przekształcenia chemiczne wybranych alkaloidów Catharanthus roseus (L) G. Don

16. Katarzyna Skowera
Enzymatyczna synteza histaminy znakowanej izotopami wodoru

17. Justyna Lepa
Enzymatyczna synteza L-DOPA znakowanej izotopami węgla i wodoru

18. Sylwia Męczyńska
Synteza seryny znakowanej izotopami wodoru jako prekursora do syntezy tryptofanu

19. Aleksandra Miszewska
Synteza poliestroli z surowców odtwarzalnych i produktów ubocznych

20. Zbigniew Pianowski (MISMaP)
Rodnikowe cyklizacje liniowych prekursorów prowadzące do szkieletu norbornanu

21. Dominika Zając
Wpływ wybranych opioidów na skurcz izolowanych mięśni

22. Monika Zelman
Synteza peptydu zawierającego homoargininę

23. Małgorzata Pająk
Synteza ureidowego mimetyku peptydu

24. Rafał Klajn
Interakcje peptydazy z substancjami małocząsteczkowymi - badania mechanismu trawienia ściany komórkowej Staphyloccocus aureus

25. Renata Woźniak
Synteza pochodnych per(6-azydo-6-deoks)-? i ß-cyklodekstryn

26. Agnieszka (Zacharska) Szczepańska
Synteza metylo-2-acetamido-2-deoksy-3,4,6-tri-O-acetylo-beta-D-mannopiranozydu jako substratu w syntezie wybranych oksamidów

27. Anita (Orłowska) Bartodziej
Synteza pochodnych 6-mono-amino-ß-cyklodekstryny

28. Marcin Nowogródzki (MISMAP)
Reakcje karboanionów alfa-fenylo-alfa,beta-nienasyconych nitryli z nitroarenami

29. Norbert Odolczyk
Synteza potencjalnych inhibitorów enzymów wirusowych


Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej

30. Aneta Bombalska
Wpływ sulforafanu i jego dwóch analogów na poziom glutationu wewnątrzkomórkowego

31. Marta Maciejewska
Badanie entalpii przenoszenia ß-karotenu, genisteiny i kwercytyny z fazy organicznej do odwróconych miceli AOT

32. Grażyna Saletowicz
Badanie rozpuszczalności ß-karotenu w wybranych rozpuszczalnikach mieszanych

33. Monika Zylm
Wyznaczanie stałych wiązania antracenu i jego pochodnych tlenowych z albuminą


Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

34. Iwona Bartnicka
Optymalizacja warunków elektrochemicznego oznaczania rutenu

35. Beata Baranowska
Przygotowanie i właściwości redoks warstw kompozytowych złożonych z polimerów przewodzących i rozdrobnionych nanostruktur zawierających platynę

36. Piotr Barczuk
Dwufunkcyjne układy elektrokatalityczne o potencjalnym znaczeniu dla technologii ogniw paliwowych

37. Ewa Bodenszac
Kreatyninowy bioczujnik potencjometryczny

38. Małgorzata Bogucka
Badanie warunków przygotowania próbek roślinnych przed badaniem specjacji platyny

39. Emilia Bielecka
Optymalizacja procedury oznaczania selenu metoda ICP-MS w tkankach zwierzęcych

40. Wojciech Czerwiński
Wpływ reakcji wydzielania wodoru na elektrodzie rtęciowej na przebieg reakcji elektrodowych

41. Małgorzata Gościńska
Biodetekcja fenoli w wysokosprawnej chromatografii cieczowej

42. Monika Iwaniuk
Elektrody modyfikowane monowarstwami organotiolowymi do badań katalitycznego utleniania wybranych związków.

43. Piotr Jakieła
Zastosowanie regresji liniowej przy jednoczesnym woltamperometrycznym oznaczaniu talu, kadmu i ołowiu w materiale roślinnym

44. Krzysztof Karpiński
Elektrochemiczne właściwości stałego heksacyjanożelazianu(III,II) manganu (II) i MnO2

45. Aneta Kolary
Zorganizowane uklady warstw nanoczastek metali

46. Magdalena Kolczewska
Receptor opioidowy delta - wyznaczenie struktury oraz badanie oddziaływań z przykładowymi lekami"

47. Michał Koliński
Receptor opioidowy kappa - modelowanie przez homologie, badanie oddziaływań z agonistami i antagonistami",

48. Dorota Kowalczyk
Właściwości elektrochemiczne i kompleksujące nowych pochodnych antrachinonów

49. Przemysław Koźmiński
Zatężanie śladowych zawartości analitów w bezprzewodowej analizie przepływowo-wstrzykowej

50. Anna Lemieszek
Optymalizacja anionowych czujników amperometrycznych z membranami polipirolowymi

51. Iwona Lubarska
Procesy elektrodowe kompleksów Hg2+ z ligandami makrocyklicznymi

52. Monika Łukasiak
Ekstrakcja związków selenu z materiału roślinnego w aspekcie badania specjacji

53. Małgorzata Malinowska
Badanie oddziaływań jonów Ag(I) z warstwami wybranych polimerów przewodzących

54. Honorata Marcisz
Wpływ tworzenia trudnorozpuszczalnych osadów w fazie polipirolu na jego właściwości elektrochemiczne

55. Wojciech Mateja
Kompozytowe warstwy wybranych heksacyjanożelazianów metali

56. Musijowski Jacek
Oznaczanie melatoniny w płynach ustrojowych metodą elektroforezy kapilarnej

57. Joanna Piekarska
Woltamperometryczne oznaczanie śladowych ilości Pb, Tl i Sn w próbkach naturalnych

58. Paweł Pawłowski
Badanie właściwości elektrochemicznych nitrofenylo glikozydów.

59. Anna Rzeszotarska
Oznaczanie jonów sodu i potasu wewnątrz erytrocytów za pomocą elektrod jonoselektywnych

60. Jolanta Saganek
Badanie zmian zawartości substancji organicznych i amoniaku podczas elektrolizy anodowej odcieków wysypiskowych

61. Ewelina Siadkowska
Receptor opioidowy mu - modelowanie struktury oraz oddziaływań z przykładowymi lekami

62. Magdalena Skunik
Hybrydowe warstwy elektrodowe złożone z polimerów przewodzących, polioksometalanów i nanocząstek węglowych.

63. Krystian Szczepański
Frakcjonowanie zawartości metali w próbkach win

64. Paweł Świernoga
Oznaczanie wanadu w próbkach środowiskowych metodą ETAAS i ICP-MS

65. Paweł Urban
Badnie przydatności kukurydz do fitoremedjacji platynowców

66. Anna Wach
Ekstrakcja barwników roślinnych w analizie tkanin

67. Justyna Zuchniak
Oddziaływania warstw lipidowych zawierających cyklodekstryny z ibuprofenem

68. Anna Dębrowska
Elektrochemiczne metody badania aktywności lipazy

69. Magdalena Wyderka
Badanie zastosowania elektrod sitodrukowanych w czujnikach DNA


Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej

70. Michał Bystrzejewski
Synteza nanokapsułek węglowych z grafitu i materiałów magnetycznych w łuku elektrycznym

71. Aleksandra Sadowska
Przetapianie plazmowe odpadów pospaleniowych.

72. Monika Refczyńska
Badanie przydatności pochodnych politiofenu jako matryc do unieruchamiania enzymów

73. Agata Tarajko
Badanie polimeryzacji i właściwości poli(3,4-dihexyloxytiofenu) i poli(3,4-didodecyloxytiofenu)

74. Agnieszka Mietlińska
Wpływ struktury pochodnych polianiliny na ich właściwości elektrokatalityczne względem redukcji H2O2.

75. Paulina Celuch
Właściwości elektrochemiczne nanorurek z polianiliny i polidimetoksyaniliny

76. Beata Wrzosek
Struktura mieszanych monowarstw krótkich, dwufunkcyjnych tioli na powierzchni Ag - badania metodą SERS

77. Piotr Piątkowski
Ramanowskie badania przydatności monowarstw dwufunkcyjnych tioli do adsorbowania albuminy wołowej

78. Marta Kijeńska
Badanie oddzialywania i reakcji pomiedzy borowodorkiem sodu a kompleksami tetraazamakrocyklicznymi miedzi(II), niklu(II) i cynku(II)

79. Katarzyna Klimek
Elektrochemiczne badanie sorpcji wodoru w niklu z wykorzystaniem mikrowagi kwarcowej

80. Katarzyna Wesołowska
Elektrochemiczne badanie składników baterii cynkowo-manganowych poddanych procesowi recyclingu

81. Maciej Chotkowski
Spektroelektrochemiczne badanie właściwości wybranych związków manganu.

82. Paulina Skóra
Elektroutlenianie amoniaku za pomocą PbO2 osadzonego na RVC.


Zaklad Dydaktyczny Chemii Teoretycznej
i Krystalografii

83. Dorota Plewczyńska
Przewidywanie struktury białek globularnych na podstawie fragmentarycznych danych NMR.

84. Rafał Puch
Nowy algorytm przewlekania białek.

85. Jędrzej Solarski
Oddziaływanie atomów litu z helem w stanach podstawowym i wzbudzonych.

86. Konrad Piszczatowski
Efekty relatywistyczne w oddziaływaniu atomów wodoru w obszarze minimum van der Waalsa.

87. Anna Makal
Structure determination and refinement of the human dihydrodrolypoil dehydrogenase (E3) complex with its binding protein (E3BP).

88. Paulina Rogowska
Synteza i rentgenowska analiza strukturalna wybranych nitrofenylo-O-galaktropiranozydów.

89. Michał Dobrowolski
Strukturalne badania efektu podstawnikowego w 1-akrylo-2-aminoimidazolinach.

90. Marcin Karnicki
Wpływ efektów relatywistycznych na energię oddziaływania dyspersyjnego atomów zamkniętopowłokowych.


Zakład Dydaktyczny Fizyki i Radiochemii

91. Paulina Pańkowska
Pomiary gęstości, lepkości i szybkości ultradźwięków roztworów cis- i trans-dekaliny

92. Dorota Hechner
Wpływ stężenia, temperatury i podstawienia izotopowego H/D, na objętości molowe pochodnych ksantyny w roztworach wodnych.

93. Monika Jastrzębska
Diagramy fazowe: polystyren + metylocykloheksan. Efekty izotopowy rozpuszczalności.

94. Olga Prasolik
Diagramy fazowe w cieczach jonowych

95. Katarzyna Dupczyk
Synteza prekursorów [1'-14C]-DL-tyrozyny

96. Anna Gronek
Wpływ podstawienia izotopowego na fizykochemiczne właściwości roztworów poli-a-proliny

97. Małgorzata Piotrowska
Jedno- i trójrdzeniowe kompleksy ciekłokrystaliczne eneminoketonowych pochodnych 1,2,4- triaminobenzenu z metolami przejściowymi

98. Patrycja Brożek
Ciekłokrystaliczne anaminotioketony i ich kompleksy z Ni (II)

99. Łukasz Szczuciński
Synteza ciekłokrystaliczna chloropirydyloacetylenów

100. Agnieszka Kobyłecka
Synteza i badanie własności ciekłokrystalicznych diestrów kwasu malonowego

101. Bożena Nałęcz
Wpływ podstawnika izotopowego H/D na właściwosci fizykochemiczne cieczy jonowejDo góry
Powrót

Str. oprac. Adam Mysliński