RZEŹBA TERENU RAŻONA
CHEMICZNYMI ŚRODKAMI
Czyli kartkówka z PW*)

Pisana przez uczennicę klasy XIb - Elżbietę L. w dniu 2 listopada 1963 roku 


1. Jakie znam sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach i odczytywania kierunku spadu?

2. Wymień współczesne (chemiczne)  środki rażenia i omów właściwości ich działania.

Odpowiedzi:

1. Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach są następujace:

a) za pomoca warstwic,
b) za pomocą kresek,
c) za pomocą cieniowania,
d) za pomocą skali barwnych
Jednak najbardziej rozpowszechnionym sposobem jest przedstawianie rzeźby terenu za pomocą warstwic.
Warstwice są to linie krzywe zamknięte, łączące punkty terenu o tej samej wysokości. Wysokość mierzona od poziomu morza nazywa się wysokością bezwzględną, natomiast wysokość mierzona od jakiegoś charakterystycznego punktu lub jakiegoś innego punktu nosi nazwę wysokości względnej.

Natomiast kierunek spadu terenu na mapach odczytujemy za pomocą:

a) przedmiotów terenowych - szczególnie sieci rzecznej,
b) kresek spadu na warstwicach,
c) położenia cyfry oznaczającej wyniosłości terenowe,
d) opisanych wartości oznaczających wyniosłość punktów

2. Bojowe środki rażenia są to takie, które można zastosować w warunkach bojowych do niszczenia organizmów i sil żywych.
Środki trujące dzielą się na: trwałe i nietrwałe. Do nietrwałych zaliczyć należy wszystkie gazy, dymy, pary, ciecze - szybko ulatniające się i parujące z danego skażonego terenu, trwałe natomiast będą ciecze, dymy, gazy - powoli ulatniające się i parujące lub też w minimalnej ilości.

W zależności od działania na organizm bojowe środki rażenia, czyli trujące dzielą się na:

a) duszące - czyli chlor, fosgen, dwufosgen, chloropikryna
b) ogólnotrujące - czyli adamsyt, cyklon A i B (kwas pruski
c) drażniące - chloroacetofenon, adamsyt (? A.M).
d) Parzenia - iperyt, luizyt oraz iperyt azotowy.
A oto charakterystyka poszczególnych środków:
1. Środki duszące działają przede wszystkim na drogi oddechowe.
2. Środki ogólnotrujące zatruwają krew, która rozchodzi się po całym organizmie i w ten sposób zatruwa cały organizm.
3. Środki parzące powodują oparzenia, a ich pary częściowo zatruwają organizm.
4. Środki drażniące działają na oczy, nos. Powodują w wypadku oczu - ich łzawienie.
Ogólnie należy stwierdzić, że wszystkie podane wyżej środki trujące są bardzo silne. Dlatego też w celu zabezpieczenia się przed ich działaniem stosujemy najczęściej maskę przeciwgazowa chroniąca najważniejszą część ciała - twarz. Ale wyklucza się ją przy działaniu środków parzących - maskę (sic) 


*) Przysposobienie Wojskowe. Oryginał pracy u autora strony

 Praca została oceniona przez prof. Wandę Lewandowską na 5. (bardzo dobrze)


Powrót