Sesja plakatowa prac magisterskich 2008 / 2009


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Czerwiec 1939 r. Prezydent Ignacy Mościcki otwiera Gmach Chemii Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Lata pięćdziesiąte ub. wieku. Widok z lotu ptaka. Widok współczesny Inauguracja roku akademickiego Jedna z pracowni studenckich Sala Rady Wydziału Aula im. Wojciecha Świętosławskiego Piknik w Ogrodach Wydziału - 2008
SESJA PLAKATOWA PRAC MAGISTERSKICH
w roku akademickim 2008/2009

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Pani MAŁGORZATA WOJDYGA (MISMaP)

e-mail:

Badania dynamiki zmian stężeń reagentów i rozwoju fal chemicznych
w reakcji Biełousowa-Żabotyńskiego
i utlenianiu rodanków nadtlenkiem wodoru


Praca magisterska wykonana w Pracowni Elektroanalizy Chemicznej
Kierownik: dr hab. Marek Orlik, prof. UW
Opiekun: mgr Krzysztof Pękala


Reakcje oscylacyjne to takie, w których stężenia form przejściowych reagentów zmieniają się periodycznie bądź aperiodycznie w czasie i/lub w przestrzeni.

Badane w pracy układy to roztwory wodne, w których oscylacyjny przebieg reakcji chemicznej wynika bezpośrednio ze specyficznej homogennej kinetyki tych procesów. W przypadku, gdy roztwór nie jest mieszany i mogą wtedy powstać sprzężenia między kinetyką reakcji i zjawiskami transportu (dyfuzji), pojawiają się niejednorodności w przestrzennym rozkładzie stężeń reagentów, tworzące obraz tzw. fal chemicznych. Na plakacie przedstawione są charakterystyki dwóch reakcji oscylacyjnych: Biełousowa-Żabotyńskiego i katalitycznego utleniania jonów rodankowych nadtlenkiem wodoru.

Jednym z założeń pracy było znalezienie nowej metody monitorowania fal chemicznych, prowadzonych w reaktorach cienkowarstwowych bez mieszania. W tym celu posłużono się kamerą termowizyjną. Wyniki badań doprowadziły do wniosku, iż niejednorodności rozkładu stężeń znajdują odzwierciedlenie także w niejednorodnym rozkładzie temperatury. Zatem rozwój fal chemicznych związany jest z lokalnymi gradientami temperatur, które można rejestrować metodą termowizyjną.

W drugiej części pracy przeprowadzano eksperymentalne badania kinetyki układu NaSCN - H2O2 - NaOH - CuSO4 w reaktorach zamkniętych i przepływowych, wykorzystując metody takie jak spektrofotometria i potencjometria. Badania te wykazały, że za zmiany barwy i potencjału redoks układu odpowiedzialne są różne formy chemiczne. Badano też jak na charakterystyki oscylacyjne tego układu (amplituda, okres oscylacji) wpływa zmiana parametrów (prędkość przepływu, zmiana stężeń reagentów). Uzyskane informacje posłużą do uściślenia mechanizmu reakcji, także poprzez wykonanie odpowiednich modelowań komputerowych.


1Y. Luo, M. Orban, K. Kustin, I. R. Epstein, 1989, J. Am. Chem. Soc., 111 (13), 4541-4548
2 M. Orlik, Reakcje oscylacyjne porządek i chaos, WNT, Warszawa 1996


Plakat

Do góry
Powrót

Nadzór redakcyjny: dr Magdalena Biesaga,

Stronę oprac. Adam Myśliński