Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na Wydziale Chemii UW

 

 Koordynator Programu MOST na Wydziale Chemii UW     
dr Elżbieta Wagner-Czauderna
tel. 22 55 26 250, e-mail: ewagner@chem.uw.edu.pl
dyżury: poniedziałki 11.00-13.00, pok. 265
http://www.chem.uw.edu.pl/people/EWagner-Czauderna/ (niniejsza strona)
Kliknij tutaj, aby ściągnąć przewodnik po Programie MOST (plik PDF)

W roku akademickim 2019/2020 dla uczestników Programu MOST na Wydziale Chemii UW oferowana jest następująca liczba miejsc:

  1. na studiach I stopnia: 20
  2. na studiach II stopnia: 20

Pomocne linki:

  1. Uniwersytecka Komisja Kształcenia
  2. Opis Programu MOST na stronie Biura Spraw Studenckich UW
  3. Regulamin Programu Mobilności Studentów Ogólne informacje     

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Ogólnopolskim koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA).

Studia w ramach Programu MOST może podjąć Student nie wcześniej niż po zakończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 ECTS w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni.

Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus. W zeszłych semestrach studiami na Wydziale Chemii UW w ramach MOST-u zainteresowani byli szczególnie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 Rekrutacja do Programu     

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:
I. od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
II. od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na tryby studiów), uczelni lub hasła przedmiotowego. Jest to możliwe poprzez otwarcie zakładki śkatalogś, a następnie wybór jednej z podkategorii: śkierunkiś, śuczelnieś, śwyszukiwanieś. Na wstępie należy założyć konto w systemie IRK MOST. Po założeniu konta, Student ma możliwość wyboru kierunku/kierunków oraz uczelni, na której chciałby realizować program.

Przy wyborze kierunku/kierunków należy pamiętać o określeniu priorytetów, a więc wskazaniu, na który z kierunków, podczas przydziału miejsc, kandydatura Studenta ma być rozpatrywana w pierwszej kolejności.

Kolejnym krokiem jest wydruk wniosku, który wygeneruje system IRK MOST. Znajdą się na nim dane wprowadzone wcześniej przez Studenta do formularzy. Podpisany przez Studenta wniosek, powinien zostać przedstawiony dziekanowi do akceptacji. Dziekan, prodziekan lub pełnomocnik dziekana ds. studenckich opiniują i podpisują Studentowi wniosek, dokonując tym samym akceptacji dla jego treści.

W dalszej kolejności, w zależności od praktyki przyjętej na danym wydziale, wniosek za pośrednictwem dziekanatu lub staraniem własnym Studenta, zostaje przekazany koordynatorowi uniwersyteckiemu Programu MOST. Uniwersytecki koordynator Programu przedstawia wniosek do akceptacji prorektorowi ds. studenckich. Pozytywnie zaopiniowany przez rektora wniosek jest wgrywany przez uniwersyteckiego koordynatora Programu do systemu IRK MOST.

Decyzje o kwalifikacji podejmowane są przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Decyzje kwalifikacyjne, jak i te o umieszczeniu kandydatury Studenta na liście rezerwowej, publikowane są na stronie w terminie do 30 czerwca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz do 30 grudnia (rekrutacja na semestr letni), a także na indywidualnych kontach IRK MOST.

Listy osób zakwalifikowanych wysyłane są do uczelni przyjmujących. W terminie do 14 dni od ogłoszenia decyzji o kwalifikacji, do osób zakwalifikowanych do udziału w Programie, przesłane zostają pocztą tradycyjną pisma informujące o kwalifikacji. Pisma informujące o zakwalifikowaniu stanowią jedyny dokument potwierdzający status bycia Uczestnikiem Programu MOST. Są konieczne dla dalszego poprawnego przebiegu studiów w ramach Programu.

W w/w piśmie znajdują się m.in. dane koordynatora uniwersyteckiego uczelni przyjmującej. Student od momentu zakwalifikowania do udziału w wymianie powinien przede wszystkim kontaktować się z tą osobą lub w dalszej części wymiany śz koordynatorem wydziałowym.

Uczestnik wymiany może także zawsze zwrócić się z zapytaniem do Biura UKA. Koordynator uniwersytecki uczelni przyjmującej udziela Uczestnikowi wymiany szczegółowych informacji dotyczących m.in. sposobu rejestracji na zajęcia, daty rozpoczęcia semestru i in. Ponadto, koordynator uniwersytecki pośredniczy w uzyskaniu miejsca w akademiku. Liczba miejsc w akademikach jest jednak ograniczona i nie istnieją żadne gwarancje, że każdy Uczestnik otrzyma zakwaterowanie w akademiku. Przed wyjazdem na uczelnię przyjmującą w ramach Programu MOST, Student ma obowiązek zawarcia porozumienia o programie zajęć.

 Zakwaterowanie     

Najbliżej Wydziału Chemii UW zlokalizowane są domy studenckie nr 1 "Muchomorek" (ul. Żwirki i Wigury 97/99; tel. tel./fax 822-19-19, 668-63-07, 668-63-29), nr 2 "Żwirek" (ul. Żwirki i Wigury 95/97; tel. 55-48-000; 55-48-481) oraz nr 6 (ul. Radomska 11; tel. 554-94-02, 554-94-04). Studenci uczestniczący w Programie MOST mogą aplikować o miejsce w domach studenckich UW. W przypadku pierwszych dwóch wyżej wymienionych domów studenckich kaucja dla studentów programu MOST wynosi dwukrotność miesięcznej opłaty za akademik.

Szczegółowych informacji o możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim udziela Dziekanat Studencki Wydziału Chemii UW, tel. 22 822-17-17 wew. 169.