Tematyka badawcza


Tematyka badawcza, jaką zajmuję się, jest z pogranicza chemii nieorganicznej, chemii analitycznej, nauki o materiałach, elektrochemii i chemii fizycznej. W szczególności moja praca doktorska pt. „Właściwości elektrod modyfikowanych związkami organotiolowymi i klasterami złota”, dotyczyła przygotowywania i charakterystyki elektrochemicznej cienkich warstw złożonych ze związków organotiolowych i klasterów złota osadzonych na stałych elektrodach. Wykonane przeze mnie badania zmierzające do wyjaśnienia wpływu otoczki organotiolowej na właściwości fizykochemiczne nanostruktur złota są bardzo ważne zarówno z punktu widzenia poznawczego jak i ze względu na potencjalne zastosowania w technologii sensorów i w elektronice molekularnej. Po doktoracie moje zainteresowania skierowałem w kierunku biogniw, a w szczególności do zastosowaniu różnych nanomateriałów: nanorurek, nanocząstek węglowych, fulerenów, diamentu domieszkownego borem, jako elektrody w bioogniwach enzymatycznych. Bioogniwa są alternatywnymi źródłami energii, a ich potencjalne zastosowania wzbudzają wielkie nadzieje, ze względu na możliwość ich wykorzystania do zasilania drobnej urządzeń np. czujników, mierników np. temperatury, instrumentów medycznych, ale także jako samo zasilających się bioczujników w medycynie.