e-stat
Rejestr uaktualnień
Uwaga: jeśli układ pól strony / formularza e-stat jest niewłaściwy lub nie można uruchomić nowych i/lub dotychczasowych funkcji modułu, należy stronę odświeżyć za pomocą klawisza w przeglądarce internetowej i/lub skasować dane z pamięci podręcznej (historii) przeglądarki internetowej.
Nowa funkcja w module Karty kontrolne:
 • Testy konfiguracyjne (oparte na kryteriach Nelsona) wykrywania niekorzystnych trendów w trakcie realizacji karty kontrolnej Shewharta i ich graficzna wizualizacja na wykreślanej karcie
Nowe funkcje w module Błąd systematyczny:
 • Możliwość uwzględnienia niepewności standardowej wartości odniesienia we wszystkich sposobach realizacji badania obciążenia
 • Wybór metody regresji liniowej do wyznaczania parametrów funkcji odzysku:
  • metoda regresji liniowej zwykłej - pozwalająca wyznaczyć poprawki obciążenia metody badawczej bez uwzględnienia niepewności zarówno uzyskiwanych wartości pomiarowych, jak i wartości odniesienia;
  • metoda regresji liniowej ważonej (Y) - pozwalająca wyznaczyć poprawki obciążenia metody badawczej z uwzględnieniem niepewności uzyskiwanych wartości pomiarowych, ale bez niepewności wartości odniesienia;
  • metoda regresji liniowej ważonej (X,Y) - pozwalająca wyznaczyć poprawki obciążenia metody badawczej z uwzględnieniem zarówno niepewności uzyskiwanych wartości pomiarowych, jak i wartości odniesienia.
 • Uzupełnienie sekcji "Budżet niepewności" wartością wspołczynnika korelacji między czynnikami obciążenia (proporcjonalnym i stałym)
Nowa funkcja w module Błąd losowy:
 • Nowa kategoria analizy wielkości błędu losowego w pomiarach - "precyzja pośrednia" - czyli zmienność wyników uwzględniająca efekt zróżnicowania składu matrycy próbek i zawartości analitu
Nowe funkcje w module Regresja liniowa:
 • Kalkulator umożliwiający przekształcenie wprowadzonych danych na podstawie wprowadzego dowolnego wyrażenia przed przsytąpieniem do obliczeń regresyjnych
 • Możliwość uwzględnienia korelacji niepewności zmiennych zależnej i niezależnej w obliczeniach metodą regresji liniowej ważonej (X,Y)
 • Uzupełnienie sekcji "Współczynniki regresji" wartością wspołczynnika korelacji między współczynnikami regresji
Reorganizacja wyboru parametrów statystycznych w module Testy statystyczne Nowe funkcje w module Szacowanie niepewności:
 • Nowy model predefiniowany - "Wyznaczanie stężenia w rozcieńczonym roztworze wzorca (CRM)"
 • Możliwość uwzględnienia korelacji niepewności składowych budżetu niepewności
 • Uzupełnienie sekcji budżetu niepewności tabelą z właściwym zapisem wyniku końcowego
 • Rozbudowanie tabeli budżetu niepewności o kolumnę wartości niepewności względnych
 • Szacowanie niepewności standardowej metodą Monte Carlo z możliwością wizualizacji rozkładu wielkości wynikowej i wyznaczeniem wartości współczynnika rozszerzenia dla 95% przedziału ufności
Nowy moduł e-stat: Otwórz plik e-stat pozwalający otwierać zachowane pliki e-stat z poziomu strony www. Nowa szata graficzna portalu e-stat.
Wydział Chemii UW © Wojciech Hyk