Kim jesteśmy?

Zadania Wydziałowej Rady Doktorantów definiuje regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiając je m.in. następująco: „Wydziałowa Rada Doktorantów chroni i reprezentuje interesy Doktorantów Wydziału wobec władz Wydziału”.
W praktyce oznacza to, iż reprezentanci Rady Doktorantów zasiadają w Radzie Wydziału oraz Radzie Studium Doktoranckiego, jak również bezpośrednio kontaktują się z Dziekanem czy Kierownikiem Studiów Doktoranckich w sprawach ważnych dla doktorantów Wydziału Chemii UW.
Poprzez Radę doktoranci mogą mieć realny wpływ na to, jak wyglądają ich warunki pracy i nauki (np. pensum dydaktyczne, wysokość stypendiów). Rada może również wspomagać różnorakie inicjatywy wychodzące ze środowiska doktorów in spe. Z tych właśnie powodów warto wiedzieć, jakie działania podejmuje oraz jakie informacje ma do przekazania Rada Doktorantów Wydziału Chemii UW.
Właśnie ten informacyjny cel przyświeca niniejszej stronie.

 

Wydział Chemii UW

    ul. Pasteura 1
    02-678 Warszawa
    +48 22 822 02 11
    radadok@chem.uw.edu.pl