Kapitał Ludzki logo W Y D Z I A Ł  C H E M I I  U N I W E R S Y T E T U  W A R S Z A W S K I E G O   
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
WCh UW logo
"Uatrakcyjnienie studiów na kierunku Chemia Uniwersytetu Warszawskiego, zwiększenie liczby studentów i poprawienie ich pozycji na rynku pracy"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stypendia dla studentów I i II stopnia
Indywidualne Dodatkowe Laboratoria
Praktyki studenckie
Projekt zakończył się 30 września 2015 r.
Kapitał Ludzki banner

Projekt "Uatrakcyjnienie studiów na kierunku chemia, zwiększenie liczby studentów i poprawienie ich pozycji na rynku pracy" w ramach Poddziałania 4.1.2. Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Kontakt: Dziekanat Studencki, e-mail: dziekanat_studencki@chem.uw.edu.pl, tel.: (22) 822 1717
Projekt graficzny oraz treści: Wojciech Hyk (wojhyk@chem.uw.edu.pl)
© Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2010/11)