Praktyki


Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie odpowiednich aktów prawnych.
Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Opiekunowie praktyk


Michal Bystrzejewski - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ds. Praktyk
budynek Wydziału Chemii UW,
pok. 218, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
tel.: 22 5526420,
e-mail: mibys@chem.uw.edu.pl.