Praktyki krok po kroku1. Zapoznaj się z Zasadami odbywania praktyk obowiązującymi w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pdf), wypełnij Oświadczenie (doc, pdf) zapoznania się z tymi zasadami, wydrukuj i podpisz.
2. Zapoznaj się z Zaleceniami do programu praktyk (doc, pdf) i wydrukuj. Przedstaw je Opiekunowi Praktyk ze strony Firmy/Instytucji na pierwszym spotkaniu.
3. Wybierz Instytucję/Firmę: poszukaj samodzielnie lub skorzystaj z bazy ofert Wydziału Chemii UW. Skontaktuj się z tą Instytucją/Firmą w celu uzgodnienia Opiekuna Praktyk ze strony Instytucji/Firmy.
4. Wypełnij i wydrukuj podanie (doc, pdf), skierowanie na praktyki (doc, pdf) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (doc, pdf)
5. Wydrukuj i wypełnij dwa Porozumienia w sprawie organizacji praktyki dla jednej osoby (doc, pdf).
6.Wydrukuj i wypełnij Kartę Praktyk ((doc, pdf) podpisuje Student i Opiekun praktyk) oraz Dziennik praktyki ((doc, pdf) podpisuje tylko Student).
7. Wydrukuj Zaświadczenie o odbyciu praktyk (doc, pdf) oraz ankietę praktyki (doc, pdf).
8. Z tak zgromadzonym kompletem dokumentów udaj się do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.
9. Z Opiekunem praktyk ze strony Instytucji/Firmy uzgodnij Ramowy program praktyk, uzyskaj akceptację tego programu przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich (doc, pdf).
10. Po zakończeniu praktyk poproś Opiekuna Praktyk o wypełnienie Zaświadczenia o odbyciu praktyk (doc, pdf) oraz pozostałych dokumentów. Dokumenty dostarcz do Pełnomocnika ds. Praktyk w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyk.
11. Studenci mogą uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej / podejmowania innych form działalności. Wniosek (doc, pdf) wraz innymi dokumentami należy złożyć na ręce Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Rozpatrzenie podania nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia
12. Zaliczenie praktyk, po wnikliwym sprawdzeniu dokumentów, nastąpi poprzez wpis do indeksu oraz systemu USOS.