Dokumenty do pobrania:


1 Formularz porozumienia w sprawie organizacji praktyki dla jednej osoby
(doc, pdf) i kilku osób (doc, pdf)
2 Formularz skierowania na praktyki (doc, pdf)
3 Formularz podania o skierowanie na praktyki (doc, pdf)
4 Formularz oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami odbywania praktyk
(doc, pdf)
5 Formularz ramowego programu praktyk (doc, pdf)
6 Formularz zaświadczenia o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę/Instytucję) (doc, pdf)
7 Formularz wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności (doc, pdf)
8 Formularz dziennika praktyki (doc, pdf)
9 Formularz karty praktyki (doc, pdf)
10 Zalecenia do programu praktyk (doc, pdf)
11 Ankieta praktyki (doc, pdf).
12 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (doc, pdf).