UNIWERSYTET WARSZAWSKIPracownia Spektroskopii
Jądrowego Rezonansu
Magnetycznego

Menu

Proj.str. - A.M.

statystykaProf. dr hab. Karol Jackowski

Kierownik Pracowni Spektroskopii
Jądrowego Rezonansu Magnetycznego


tel. +48 22 5526 349

e-mail: kjack@chem.uw.edu.pl

Tematyka badawcza:

Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na przesunięcia chemiczne i stałe sprzężenia spinowo-spinowego. Badania parametrów spektralnych NMR w fazie gazowej. Pomiary ekranowania i sprzężenia spinowo-spinowego dla izolowanych molekuł. Wyznaczanie magnetycznych momentów jąder atomowych z widm NMR. Badania efektów izotopowych.

Metody badawcze:

W pracach eksperymentalnych w Laboratorium wykorzystuje się spektrometry NMR z nadprzewodzącymi magnesami, które umożliwiają rejestrację widm dla prawie 100 różnych magnetycznych nuklidów.
Do najważniejszych pomiarów stosowane są izotopowo wzbogacone preparaty, co umożliwia skrócenie czasu rejestracji widm NMR. W badaniach wykorzystywane są również obliczenia ab initio parametrów spektralnych.