Analiza statystyczna w laboratorium

"Sterowanie jakością pomiarów w laboratorium z wykorzystaniem usługi e-stat"
Dla kogo: Szkolenia są przeznaczone dla pracowników laboratoriów zajmujących się sterowaniem jakością badań, walidacją metod badawczych oraz szacowaniem niepewności pomiarów.
Cel: Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstawowych i / lub zaawansowanych zagadnień z zakresu sterowania jakością badań, tj. walidacji metod badawczych, szacowania niepewności pomiarów, wykorzystania informacji zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego oraz certyfikatach materiałów odniesienia, prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych, metod analizy statystycznej stosowanych w procesie kontroli jakości pomiarów i in.
Forma: Warsztaty z dużym naciskiem na rozwiązywanie przykładów z praktyki laboratoryjnej na komputerach z wykorzystaniem usługi e-stat (opcjonalnie).
Strategie szacowania niepewności pomiaru
 • Błąd pomiarowy a niepewność pomiaru
 • Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich (model pomiaru, standardowa niepewność złożona, niepewność rozszerzona - ustalanie wartości współczynnika rozszerzenia)
 • Strategie szacowania niepewności pomiaru / metody badawczej
  • Niepewność standardowa szacowana metodą typu A i B (wykorzystanie danych ze świadectw wzorcowania)
  • Modelowanie (wraz z wykorzystaniem danych z walidacji metody badawczej)
  • Porównanie z wzorcem (wykorzystanie danych z certyfikatów materiałów odniesienia)
  • wykorzystanie danych z badań biegłości
 • Konstrukcja budżetu niepewności
 • Zarys szacowania niepewności procesu pomiarowego (z uwzględnieniem etapu pobierania próbki)
 • Przykłady z praktyki laboratoriów analitycznych i fizykochemicznych z wykorzystaniem usługi e-stat
Więcej informacji: kontakt
Walidacja metod badawczych
 • Omówienie metod statystycznych stosowanych w walidacji metod badawczych
 • Potwierdzenie przydatności metody do określonego zastosowania: potwierdzenie procedury własnej lub potwierdzenie / weryfikacja metody znormalizowanej
 • Cechy charakterystyczne metody badawczej a walidacja metody
 • Typowe składniki wpływające na miarodajność walidacji / weryfikacji metody, w tym: pobieranie próbek, wzorce i materiały odniesienia (spójność pomiarowa), specyfikacja matrycy, aparatura i wyposażenie badawczo-pomiarowe (wzorcowanie, kalibracja), warunki eksperymentalne, planowanie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości pomiarów
 • Walidacja metod instrumentalnych:
  • liniowa i nieliniowa krzywa kalibracyjna z uwzględnieniem lub bez niepewności obydwu korelowanych zmiennych, szacowanie niepewności krzywej kalibracyjnej, ocena liniowości
  • badanie precyzji metody w warunkach powtarzalności i odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej
  • analiza obciążenia metody, ocena poprawności metody
  • granica wykrywalności i oznaczalności
 • Przykłady z praktyki laboratoriów analitycznych i fizykochemicznych z wykorzystaniem usługi e-stat
Więcej informacji: kontakt
Wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania oraz certyfikatach materiałów odniesienia
 • Wzorcowanie wyposażenia badawczo-pomiarowego
 • Certyfikowane materiały odniesienia
 • Treści zawarte w świadectwie wzorcowania / certyfikacie materiału odniesienia
 • Analiza i wykorzystanie wyników wzorcowania (zawartych w świadectwie wzorcowania wyposażenia pomiarowego)
 • Zapewnienie spójności pomiarowej
 • Przykłady z praktyki laboratoriów analitycznych i fizykochemicznych z wykorzystaniem usługi e-stat
  • Określenie okresów między wzorcowniami (karty kontrolne)
  • Konstrukcja budżetu niepewności związanej z przyrządem pomiarowym (szacowanie niepewności pomiaru)
  • Bezpośredni i pośredni nadzór nad wyposażeniem badawczo-pomiarowym (konstrukcja krzywej kalibracyjnej)
Więcej informacji: kontakt
Karty kontrolne: konstrukcja i interpretacja
 • Klasyfikacja kart kontrolnych oraz kryteria doboru karty
 • Karty kontrolne Shewharta:
  • konstrukcja i prowadzenie kart
  • interpretacja i reguły działania
  • testy konfiguracyjne
 • Przykłady kart kontrolnych Shewharta:
  • karta kontrolna pojedynczych obserwacji i rozstępu ruchomego
  • karta kontrolna średniej i rozstępu (analizy podwójne)
 • Karta kontrolna sum skumulowanych CuSum - konstrukcja i interpretacja
 • Przykłady z praktyki laboratoriów analitycznych i fizykochemicznych z wykorzystaniem usługi e-stat
Więcej informacji: kontakt
Metody analizy statystycznej stosowane w procesie sterowania jakością badań
 • Cyfry znaczące i reguły zaokrąglania wyników
 • Charakterystyka wybranych rozkładów statystycznych: prostokątny, trójkątny, t-Studenta, normalny, log-normalny
 • Testy statystyczne
  • Testowanie typu rozkładu danych
  • Wykrywanie błędu grubego
  • Wykrywanie błędu systematycznego
  • Porównanie precyzji
  • Porównanie poprawności
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)
 • Regresja liniowa - konstrukcja zależności kalibracyjnych
  • Metoda regresji liniowej zwykłej
  • Metoda regresji liniowej ważonej
 • Reguły propagacji niepewności
 • Przykłady z praktyki laboratoriów analitycznych i fizykochemicznych z wykorzystaniem usługi e-stat
Więcej informacji: kontakt
Wydział Chemii UW Ochrona danych osobowych © Wojciech Hyk