ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa


.
Czerwiec 1939 r. Prezydent Ignacy Mościcki otwiera Gmach Chemii Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Lata pięćdziesiąte ub. wieku. Widok z lotu ptaka.
Widok współczesny Inauguracja roku akademickiego Jedna z pracowni studenckich Sala Rady Wydziału Aula im. Wojciecha Świętosławskiego Piknik w Ogrodach Wydziału
.
Szanowni Państwo,

W "Wiadomościach Chemicznych" ukazał się artykuł
prof. Zbigniewa Koczorowskiego i prof. Joanny Sadlej
pod tytułem:

"Pół wieku chemii fizycznej na Wydziale Chemii UW",

Wiadomości chemiczne, 2007, 61, 785-802.

Zapraszamy do lektury.
12.08.2008

Protokół z Walnego Zgromadzenia Koła Chemików Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego działającego w ramach Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego.

Walne Zgromadzenie było poświęcone sprawozdaniu z dotychczasowej działalności oraz wyborom Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.

Zapowiedziane na dzień 15 marca 2006 roku w pierwszym terminie o godz. 16:00, wobec niewielkiej liczby uczestników zebrania rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16:15 w sali 141 Gmachu Wydziału Chemii U.W. przy ul. Pasteura 1.

Program Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Sprawozdanie z działalności Koła
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja nad punktami 3 i 4
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór Przewodniczącego Koła
8. Wybory Członków Zarządu Koła
9. Wybory Komisji Rewizyjnej
10. Ogólna dyskusja i wolne wnioski
11. Zakończenie Zgromadzenia

Przebieg Zebrania:

Zebranych, w liczbie 23 osoby, powitał w imieniu ustępującego Zarządu dr hab. Leszek Stolarczyk, otwierając Zebranie i proponując wybór Przewodniczącego Zebrania. Jedynym zgłoszonym kandydatem została prof. Renata Bilewicz; głosowanie odbyło się w sposób jawny. Wynik głosowania: 20 głosów za, 3 wstrzymujące się, 0 przeciw.

Obejmując przewodniczenie Zebrania prof. Bilewicz oddała głos Dziekanowi WCh, prof. Grzegorzowi Chałasińskiemu. Powitał On zebranych, po czym podzielił się swymi wnioskami i refleksjami związanymi z uroczystościami Jubileuszu 50-lecia Wydziału. Stwierdził, że podczas licznych spotkań jubileuszowych zgłaszano wiele pomysłów na ożywienie działalności koła. Podano wiele przykładów Alma Mater, jak w różnych uczelniach absolwenci po ukończeniu studiów wspierają swoją, utrzymując z nią żywy kontakt. W opinii Pana Dziekana Koło powinno:

- stworzyć platformę, na której mogą rozwijać się kontakty, a szczególnie współpraca z dobrze sytuowanymi absolwentami, którzy mogą uczelnię wspomóc materialnie;
- wykorzystać dobrze wykształconych absolwentów, ich doświadczenia w pracy i zdobywaniu kariery zawodowej; ich ogromny potencjał merytoryczny mógłby i powinien być wykorzystany przy okazji spotkań absolwentów i organizowaniu seminariów naukowych.

Sprawozdanie z działalności Koła za okres 28.03.2003 -15.03.2006 przedstawił V-ce Przewodniczący Zarządu, dr hab. Leszek Stolarczyk. Sprawozdanie w formie pisemnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokółu.

Leszek Stolarczyk omówił pokrótce:

- udział członków Koła Absolwentów w organizacji Uroczystości Jubileuszu 50-lecia WCH;
- zasługi Adama Myślińskiego w założeniu i prowadzeniu internetowej strony Koła oraz
- zorganizowanie 5 seminariów naukowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, prof. Jan Izdebski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stwierdzając, że dokumentacja finansowa jest prowadzona rzetelnie i odpowiada stawianym w tej materii wymogom, wobec czego Komisja stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dyskusji wokół spraw związanych ze sprawozdaniami i działalnością Koła zabrali głos: prof. Stanisław Rubel, dr Romana Anulewicz-Ostrowska, prof. Jan Izdebski. Prof. Rubel ubolewał nad dużymi zaległościami w płaceniu składek członkowskich i postawił wniosek o poprawienie ich ściągalności.
Romana Anulewicz odczuła brak informacji o mających się odbyć się seminariach i postulowała rozsyłanie zawiadomień na ich temat drogą pocztową, szczególnie do osób nie korzystających z internetu. Profesor Izdebski przypomniał o apelu przekazywania kwoty 1% należnego podatku na rzecz instytucji pożytku publicznego. Sam w roku ubiegłym przekazał tę kwotę na rzecz Koła Absolwentów Wydziału Chemii, jednak los tego przekazu pozostał nieznany. Odpowiadając Dziekan Wydziału stwierdził, że na wydzielone konto Wydziałowe wpłynęło w sumie ok. 1000,- złotych. Wpłaty mogłyby być przekazywane na rzecz Koła, gdyby miało ono wydzielone subkonto wydziałowe. Sformułowano postulat o założenie takiego subkonta.
Na zakończenie prof. Rubel postulował ożywienie działalności Koła w nadchodzącej kadencji przez zapraszanie większej liczby byłych studentów do uczestnictwa i wygłosił apel do obecnych o sugestie na ten temat.

Prof. Bilewicz zamknęła dyskusję i postawiła wniosek o poddanie obu sprawozdań pod głosowanie. W głosowaniu jawnym przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w każdym przypadku przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów sprzeciwu.
Następnie wyłoniono Komisję Skrutacyjną do wyborów nowego Przewodniczącego oraz Zarządu Koła. Do Komisji wybrano jednogłośnie obu zgłoszonych kandydatów: płk. doc. Zbigniewa Maklesa oraz dr Magdalenę Maj-Żurawską.
W związku z rezygnacją prof. Stanisława Rubla z funkcji Przewodniczącego Zarządu, dr hab. Leszek Stolarczyk zaproponował na to stanowisko dr hab. Agatę Michalską-Maksymiuk, krótko przedstawiając Jej sylwetkę naukową i dokonania. Zbigniew Makles zgłosił też kandydaturę Leszka Stolarczyka, który jednak ze względu na inne obowiązki nie wyraził zgody na kandydowanie. Agata Michalska-Maksymiuk pozostała jedynym kandydatem na stanowisko Przewodniczącej Koła, a lista została zamknięta w drodze głosowania.

Wynik głosowania: kandydatura Agaty Michalskiej-Maksymiuk została przyjęta. (23 głosy oddane, 21 za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciw).

Nowa Przewodnicząca Koła przedstawiła krótko swoja wizję ożywienia działalności Koła przez wciągnięcie młodszych roczników absolwentów oraz kolegów starszych, którzy mogliby dzielić się doświadczeniem biorąc udział w seminariach. Rozesłanie informacji na temat Koła będzie możliwe dzięki powstałej w ramach przygotowań do Jubileuszu 50-lecia bazie danych.

Wybór Zarządu Koła:

Zgłoszono następujące kandydatury (w porządku alfabetycznym):

Dr Romana Anulewicz-Ostrowska
Dr Magdalena Biesaga
Dr Hanna Elżanowska
Prof. dr hab. Zbigniew Figaszewski
Dr Beata Krasnodębska Ostręga
Dr Tadeusz Krawczyński vel Krawczyk
Dr Maciej Mazur
Mgr Adam Myśliński
Prof. dr Stanisław Rubel
Dr Joanna Ruszkowska

Pan Stanisław Kierkus ze względów rodzinnych nie wyraził zgody na kandydowanie.
Zamknięcie listy zaproponował p. Zbigniew Makles, co zostało przyjęte w jawnym głosowaniu. Podczas przygotowywania listy kandydatów w porządku alfabetycznym zgłoszono dodatkowo osobę Leszka Stolarczyka jako kandydata do Zarządu i zaakceptowano te poprawkę w trybie głosowania jawnego. Ustalono, że na karcie do głosowania należy wypisać nazwiska wszystkich kandydatów oraz skreślać na niej nazwiska osób, na które nie chce się oddać głosu. Kryterium wyboru - uzyskanie ponad 50% oddanych głosów ważnych.
W oczekiwaniu na zakończenie pracy Komisji skrutacyjnej głos zabrał Adam Myśliński poddał pod ocenę zebranych, czy nie byłoby korzystne poszerzenie formuły i nazwy Koła o sympatyków - nie - absolwentów WCh. Kol. Barbara Danielczyk wyraziła opinię, że jej zdaniem poszerzenie byłoby bardzo wskazane, ale nazwa powinna pozostać niezmieniona. Zgłoszono postulat do powoływanego Zarządu, by rozpatrzył tę propozycję.

Wyniki wyborów do Zarządu:Dr Romana Anulewicz-Ostrowska
Dr Magdalena Biesaga
Dr Hanna Elżanowska
Prof. dr hab. Zbigniew Figaszewski
Dr Beata Krasnodębska Ostręga
Dr Tadeusz Krawczyński vel Krawczyk
Dr Maciej Mazur
Mgr Adam Myśliński
Prof. dr Stanisław Rubel
Dr Joanna Ruszkowska
Dr hab. Leszek Stolarczyk
Za

22
22
22
22
23
23
20
23
23
22
23
Przeciw

0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
Wstrzym.

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury:

Mgr Barbara Danielczyk
Prof. dr hab. Jan Izdebski
Mgr Stanisław Kierkus
22
22
21
0
0
0
0
0
1

Po dokonaniu koniecznych formalności przeprowadzono głosowanie (przy 22 osobach głosujących), którego wynik jest podany w zestawieniu obok nazwiska.

Podczas końcowej dyskusji kol. Hanna Kostrowicka zawiadomiła o planowanym spotkaniu koleżeńskim rocznika absolwentów z lat 1951 - 1955 i poprosiła o pomoc w sfinansowaniu korespondencji.
W imieniu Zarządu Przewodnicząca wstępnie zgodziła się.
Na zakończenie zebrania wyrażono kilka ciepłych i pozytywnych opinii na temat odbytych jesienią uroczystości jubileuszowych. Kol. Leszek Stolarczyk zaprezentował kwartalnik McGill News, który mógłby stać się wzorem do naśladowania przy redagowaniu bieżącego biuletynu z życia wydziału i koła.
Przewodnicząca zebrania, p. prof. Renata Bilewicz wyraziła raz jeszcze podziękowanie Panu Profesorowi Stanisławowi Rublowi za wieloletnią pracę na rzecz Koła Absolwentów i zamknęła zebranie.

Protokół sporządziła dr Joanna Ruszkowska
.

.Do góry
Powrót

Najlepiej oglądać w MSIE5.0 i wyżej.
Str. oprac. Adam Myśliński
Ostatnie zmiany - 12.08.2008 12:22