Pracownia Teoretycznych Podstaw
Chemii Analitycznej

 

Współpracownicy

Dr Jakub Karasiński


adres e-mail: jkarasiński@chem.uw.edu.pl

Dr Anna Konopka


adres e-mail: a.konopka@cnbc.uw.edu.pl

Dr Agnieszka Anna Krata


adres e-mail: kratka@chem.uw.edu.pl
strona www

Dr Eliza Kurek


adres e-mail: ekurek@chem.uw.edu.pl

Dr Anna Ruszczyńska


adres e-mail: aruszcz@chem.uw.edu.pl
strona www

Dr Julio Cesar Torres Elguera


adres e-mail: jtorres@cnbc.uw.edu.pl

Dr hab. Barbara Wagner


adres e-mail: barbog@chem.uw.edu.pl
strona www

Dr Marcin Wojciechowski


adres e-mail: mawoj@chem.uw.edu.pl
strona www

Doktoranci

 • Mgr inż. Wanda Cegiełkowska
 • Mgr Mateusz Kałabun
 • Mgr Katarzyna Kowalczyk
 • Mgr Cuc Thi Nguyen-Marcińczyk
 • Mgr Andrzej Gawor
 • Mgr Marta Bicka
 • Mgr Adam Karpiński
 • Mgr Zuzanna Tarnawska

Ukończone prace doktorskie

 • Barbara Wagner “Badania fizyko - chemiczne procesów degradacji celulozy pod wpływem atramentów żelazowo - galusowych w zabytkach rękopiśmiennych” (2002)
 • Marcin Wojciechowski “Analiza specjacyjna antymonu, selenu i arsenu w obecności wybranych białek surowicy krwi” (2003)
 • Edyta Kopyść “Badania fizyko-chemiczne procesów osadzania pierwiastków, tworzących lotne wodorki, na graficie” (2003)
 • Marek Piaścik “Badania procesów modyfikacji grafitu metalami szlachetnymi w pomiarach absorpcji atomowej” (2004)
 • Irena Wysocka “Badanie specjacji i metabolizmu selenu w roślinach metodą chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej” (2004)
 • Agnieszka Anna Krata “Zastosowanie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas do badania specjacji rtęci” (2005)
 • Anna Ruszczyńska “Eliminacja interferencji przy oznaczaniu izotopów selenu w materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej” (2006)
 • Eliza Kurek “Opracowanie nowych procedur badania specjacji żelaza i selenu w materiałach biologicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas” (2011)
 • Damian Piotr Gorczyca “Wyznaczanie izotopowego profilu steroidowego ludzi za pomocą izotopowej spektrometrii mas sprzężonej z komorą spalania i chromatografią gazową” (2011)
 • Monika Kaczmarczyk “Badanie połączeń platyny z białkami w płynach ustrojowych metodami spektrometrii atomowej i spektrometrii mas” (2012)
 • Marta Pakieła “Wprowadzanie proszków do plazmy indukcyjnie sprzężonej w układzie ICP MS za pomocą ablacji laserowej” (2012)
 • Damian Walaszek “Metodyka wzorcowania LA-ICPMS na przykładzie bezpośredniej analizy pierwiastkowej wykopaliskowych obiektów zabytkowych” (2013)
 • Anna Nowak “Nierutynowe procedury analityczne bezpośredniego oznaczania składu pierwiastkowego szkieł zabytkowych z wykorzystaniem mikropróbkowania laserowego z detekcją ICP-MS” (2013)
  Promotor pomocniczy: dr hab. Barbara Wagner (Wydział Chemii UW)
 • Joanna Staniszewska “Charakterystyka chemiczna substancji czynnych i zanieczyszczeń wybranych radiofarmaceutyków” (2014)
 • Jakub Karasiński “Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych” (2015)
 • Magdalena Michalska-Kacymirow “Biotransformacja selenu w roślinach” (2015)
  Współ-promotor: prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka (Wydział Biologii UW)
 • Katarzyna Jabłonka-Salach “Opracowanie specyficznych procedur spektralnych poszukiwania wskaźników wybranych jednostek chorobowych w próbkach klinicznych” (2016)
 • Mateusz Wilk “Rola grzybów saprotroficznych i mikoryzowych w procesach dekompozycji materii organicznej w ekosystemach torfowiskowych” (2016)
  Współ-promotor: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska (Wydział Biologii UW)