Informator o studiach


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

U.W. Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
Zakład Dydaktyczny
Chemii Teoretycznej
i Krystalografii

Zakład Dydaktyczny
Chemii Fizycznej

Zakład Dydaktyczny
Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej
Zakład Dydaktyczny
Chemii Organicznej

Zakład Dydaktyczny
Technologii Chemicznej

Zakład Dydaktyczny
Fizyki i Radiochemii
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 11 marca 2004 r. przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku "Chemia" prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przyznała w dniu 23 marca 2002 roku na 5 lat certyfikat wysokiej jakości kształcenia Nr 16/2000 Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


hemia analityczna odgrywa obecnie bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Jest motorem i gwarantem rozwoju wielu dziedzin takich jak diagnostyka medyczna, zaawansowana elektronika i biotechnologia. Służy człowiekowi w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Jest dziedziną, która korzysta z wiedzy wszystkich pozostałych dziedzin chemii i nie tylko chemii. Korzysta z wiedzy biologicznej, farmakologicznej i matematycznej. Łącząc tę wiedzę tworzy nową jakość. Chemia analityczna jest jedyną dyscypliną chemiczną która jest pomocna w tworzeniu systemu odpowiedzialności prawnej i finansowej za błędne diagnozy laboratoriów analitycznych. Powszechna staje się akredytacja laboratoriów analitycznych i walidacja używanych przez nie metod.

Obszar zainteresowań chemii analitycznej jest niesłychanie szeroki. Zakład Chemii Analitycznej i Nieorganicznej nie jest w stanie być aktywnym w całym tym obszarze, ale i wychodzi znacznie poza zagadnienia analityczne, a problemy nad którymi pracują jego nauczyciele akademiccy zdziwią i zaintrygują każdego studenta. Kilkunastu profesorów Zakładu jest dobrze znanych w kraju i zagranicą. Kilku z nich jest członkami komitetów redakcyjnych prestiżowych międzynarodowych czasopism chemicznych. Większość prowadzi współpracę naukową z uczelniami, instytutami badawczymi europejskimi, amerykańskimi a także azjatyckimi. Wysoka ranga badań prowadzonych z Zakładzie jest m.in. skutkiem ważnego wydarzenia: otóż zaraz po wojnie na ul. Pasteura pojawił się niezwykle utalentowany człowiek, wybitny badacz i organizator nauki, Wiktor Kemula - współpracownik laureata nagrody Nobla - profesora Heyrovskiego z Uniwersytetu Karola w Pradze. To on zaproponował nowe kierunki badań i był współautorem późniejszych sukcesów naukowych Zakładu.

Jednym z ważniejszych celów badawczych w Zakładzie jest konstrukcja i zastosowaniem elektrod jonoselektywnych, czułych na konkretne jony i ogólnie czujników (sensorów) wykrywających różne indywidua chemiczne, również tego samego pierwiastka. Stosuje się je w analizie klinicznej i środowiskowej oraz w analizie żywności. Do konstrukcji unikalnych sensorów wykorzystujemy przewodzące polimery, enzymy i nawet DNA. Równolegle rozwijamy metody oparte na spektrometrii atomowej, spektrometrii mas i spektrometrii sprzężonej z mikroskopem elektronowym. Te metody są szczególnie użyteczne w analizie materiałów biologicznych, środowiskowych, elektronicznych, próbek archeologicznych i dzieł sztuki. Nowoczesne metody analityczne znajdują zastosowanie w badaniu procesów detoksykacji substancji szkodliwych przez organizmy roślinne i zwierzęce, pomagają zrozumieć procesy fitoremediacji i fitoekstrakcji - stosowane do oczyszczania gleb. W naszym Zakładzie prowadzone są także badania związane z gospodarką komunalną, a szczególnie z gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Badany jest wpływ na środowisko składowisk odpadów, a także zakładów ich unieszkodliwiania - kompostowni i spalarni. W tej dziedzinie gospodarki analityka chemiczna odgrywa bardzo ważną rolę.

Przed pomiarami zachodzi często potrzeba rozdzielenia składników analizowanej mieszaniny. Należy wtedy sięgnąć n.p. do wysokosprawnej chromatografii. Warto przypomniec, że w 1905 roku, na ówczesnym Wydziale Botaniki, dokonano największego odkrycia chemicznego w historii Uniwersytetu Warszawskiego. Michaił Semionowicz Cwiet odkrył nową metodę analizy chemicznej - chromatografię - polegającą na rozdzieleniu mieszanin wielu substancji w dynamicznym układzie niemieszających się faz, które przemieszczają się względem siebie. Mamy duże osiągnięcia w doskonaleniu tej metody poprzez m.in. wprowadzanie nowych materiałów jako wypełnień kolumn chromatograficznych. Uzyskane w Zakładzie doświadczenia chromatograficzne sprzyjały rozwojowi analizy przepływowej i pozwoliły na szybkie opanowanie nowej metody rozdzielania - elektroforezy, która oparta jest o działanie silnego pola elektrycznego na jony i związki chemiczne. Stosując elektroforezę uzyskuje się szczególnie efektywne rozdzielenie wielu substancji w złożonych próbkach biologicznych i środowiskowych.


Niezależnie od badań ukierunkowanych bezpośrednio na różne ważne dla człowieka zagadnienia, prowadzimy zaawansowane badania poznawcze wspierajace chemię analityczną i nieorganiczną. Przyglądamy się enzymom i staramy się znaleźć drogi wykorzystania ich specyficznej reaktywności wobec utleniania zwiazków organicznych (np. pochodnych fenoli) i redukcji tlenu (reagenta o potencjalnym znaczeniu dla rozwijających się technologii ogniw paliwowych i energetyki wodorowej). Badamy jak nici DNA i błony lipidowe oddziaływuja z różnymi lekami, w tym z lekami przeciwnowotworowymi. Obserwujemy, co dzieje się po redukcji lub utlenieniu związków organicznych. Metodami elektrochemicznymi badamy kinetykę rozrywania wiązania węgiel-chlorowiec, ważnego etapu biodegradacji polihalogenowych pochodnych węglowodorów, zatruwających środowisko, ale również wykorzystywanego do generowania nietrwałych rodników stosowanych w syntezie organicznej. Tworzymy chemiczne materiały/produkty o rozmiarach nanometrów lub ze strukturą nanometryczną z perspektywą ich zastosowania m.in. w czujnikach. Konstruujemy błony o grubości pojedynczych cząsteczek i o składzie ukierunkowanym na ich użyteczność w detekcji różnych indywiduów i badaniu różnych biochemicznych procesów.

Przedmiotem zainteresowania w Zakładzie są też zjawiska z zakresu dynamiki nieliniowej - procesy dynamicznej samoorganizacji (oscylacje, fale chemiczne, multistabilność) w różnych układach heterogenicznych (elektrochemicznych) i homogenicznych. Tego typu zjawiska są ważne, gdyż wystepuja we wszystkich organizmach żywych.

Staramy się wspierać analityczne badania eksperymentalne pracami teoretycznymi, w tym również obliczeniami. Na tym polu mamy liczne sukcesy.
Do realizacji powyższych celów badawczych posiadamy nowoczesna aparaturę i liczne oprzyrządowanie. Student, który zdecyduje się wybrać specjalność chemii analitycznej, dzięki świetnie zorganizowanej pracowni specjalizacyjnej i zakładowym seminariom magisterskim będzie miał szansę zapoznania się z wieloma zagadnieniami praktycznymi i teoretycznymi. Będzie miał możliwość zapoznania się ze współczesną aparaturą i z nowoczesnymi technikami pomiarowymi. Wiedzę tę będzie mógł wykorzystać w przyszłej karierze zawodowej po ukończeniu studiów.Do góry
Informator

Materiał opracowali: Maciej Mazur i Łukasz Tymecki

Nadzór redakcyjny: Jadwiga Skupińska

Stronę oprac. Adam Myśliński