Research fields

The main fields of my group's researches are:

Electron transfer processes in supramolecular and biomolecular systems


Electrochemistry of molecular machines and macrocyclic receptors


Catalysis and molecular recognition processes at interfaces


Self-assembly on solid and liquid supports


Molecular recognition at interfaces


Properties of Langmuir-Blodgett mono- and multilayers


Bachelor and Master of Science thesis titles and goals :

1. "Interactions of statins with model biological membranes in the absence and presence of enzyme responsible for the synthesis of cholesterol"

(Oddziaływania statyn z modelowymi błonami biologicznymi w nieobecności i obecności enzymu odpowiedzialnego za syntezę cholesterolu.)


2. "Gold electrodes and gold nanoparticles modified with sulphur-containing compounds and their selected applications."

(Złote elektrody i nanocząstki złota modyfikowane związkami zawierającymi siarkę oraz ich wybrane zastosowania.)


3. "The impact of the size and method of surface modification of gold nanoparticles and clusters on their physicochemical properties"

(Wpływ rozmiaru i sposobu modyfikacji powierzchni nanocząstek i klasterów złota na ich właściwości fizykochemiczne)


4. "Biosensor with a double detection method using gold clusters"

(Biosensor o podwójnej metodzie detekcji z wykorzystaniem klasterów złota.)


5. "Tetracycline detection - the use of aptamer monolayers bound to the gold surface"

(Detekcja tetracyklin - zastosowanie monowarstw aptamerów wiązanych do powierzchni złota.)


6. "Platinum nanoparticles as nanozymes"

(Nanocząstki platyny jako nanozymy.)


7. "Modified cyclodextrins as drug carriers and their interactions with DNA"

(Modyfikowane cyklodekstryny jako nośniki leków i ich oddziaływania z DNA.)


8. "Expression and reconstitution of mitochondrial potassium channel in lipid cubic phases"

(Próba ekspresji i rekonstytucji w fazach kubicznych mitochondrialnego kanału potasowego.)


9. "Chemo- and radiotherapeutics in liquid-crystalline lipid carriers for targeted cancer therapy"

(Chemio- i radioterapeutyki w ciekłokrystalicznych lipidowych nośnikach do celowanej terapii nowotworów.)


tlo
tlo