Kierownik pracowni - Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kierownik pracowni


Prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

 


Pokój: WCh 404
E-mail: aczerw@chem.uw.edu.pl


Liczba publikacji: 265 (w tym 204 w czasopismach z listy filadelfijskiej) o łącznym IF = 505
Liczba cytowań (bez autocytowań): 2300
Indeks Hirscha: 31Biografia

     Andrzej Aleksander Czerwiński urodzony 30.03.1946 w Maczkowie /Haren, w Niemczech (polska strefa w Niemczech utworzona w 1945 roku przez I Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka, w której służył ojciec), liceum im. Władysława IV ukończył w 1964 roku. Jest związany z chemią od przeszło pięćdziesięciu lat. Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zakończył w 1969 r. pracą magisterską z korozji stali. Po uzyskaniu dyplomu pracował jako technolog w galwanizerni Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie oraz w Instytucie Chemii Jądrowej w Świerku k. Otwocka. W 1971 r. podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, ukończone w 1974 r. obroną pracy doktorskiej, której tematyka ściśle powiązana była z ogniwami paliwowymi. Po obronie został zatrudniony na Wydziale Chemii UW, gdzie w 1989 r. habilitował się a następnie w 1993 r. powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 1999 uzyskał tytuł profesora, a w 2004 jest na Uniwersytecie Warszawskim profesorem zwyczajnym. Prowadzone od przeszło 25 lat wykłady na Uniwersytecie obejmują takie zagadnienia jak: chemia jądrowa, chemia fizyczna, elektrochemia, współczesne źródła energii.
    
Obecnie prof. A. Czerwiński kieruje Pracownią Elektrochemicznych Źródeł Energii Wydziału Chemii UW. Od roku 1999 do 2015 był również profesorem w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, w którym od 2003 roku był kierownikiem Zakładu Elektrochemii, a w latach 2007 - 2015 był Przewodniczącym Rady Naukowej IChP. Ponadto był członkiem Rad Naukowych instytutów naukowych: Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu (wiceprzewodniczący w latach 1995-2007), Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie (od 2007). Wiele lat spędził za granicą m.in. w USA (University of Cincinnati), we Włoszech (University of Camerino), w Niemczech (Wolny Uniwersytet w Berlinie) oraz na Łotwie (Solid State Ionics Institute-University of Latvia). W roku 1996 został mianowanym rzeczoznawcą MEN do opiniowania podręczników szkolnych. Od 2013 jest członkiem Komisji Ewaluacji jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek międzynarodowych stowarzyszeń elektrochemików w Europie i USA. W ramach Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych jest koordynatorem sekcji Niskotemperaturowych Ogniw Paliwowych i Wodorkowych, a w latach 2009-2012 koordynatorem całej Platformy z ramienia IChP.
    Prace prowadzone pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Czerwińskiego są publikowane w licznych renomowanych czasopismach anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym (Lista Filadelfijska) oraz również w czasopismach polskojęzycznych.
W swoich badaniach stara się on znaleźć rozsądny kompromis pomiędzy badaniami podstawowymi i aplikacyjnymi. Posiada dorobek obejmujący przeszło 250 prac naukowych i popularnonaukowych oraz 20 patentów, które były cytowane przeszło 2300 razy (bez autocytowań). Jest współautorem 11 podreczników szkolnych i akademickich m.in. nowoczesnego podręcznika szkolnego dla szkół ponadgimnazjalnych z dziedziny chemii. Wypromował 15 doktorów i przeszło 50 magistrów, licencjatów i inżynierów. Opracował nowy typ elektrod zwanych LVE (limited volume electrode) oraz nową metodę przeznaczoną do badań sorpcji wodoru w metalach i ich stopach. Metoda ta jest obecnie szeroko stosowana w świecie przez większość badaczy zajmujących się procesami absorpcji wodoru. Dzięki zastosowaniu elektrod typu LVE zaobserwowano i zbadano nieznane to tej pory procesy zachodzące m.in. podczas sorpcji wodoru w palladzie i jego stopach. W swym dorobku oprócz prac o charakterze ściśle naukowym (podstawowym) prof. A. Czerwiński posiada też liczne opracowania i wynalazki praktyczne chronione patentami (również w USA). Rozwiązania te prezentowane na międzynarodowych wystawach wynalazczości i nowych technologii zyskały duże uznanie otrzymując złote i srebrne medale. Za osiągnięcia w wynalazczości uzyskał w 2004 roku nagrodę Ministra Nauki. Przykładowym opracowaniem o szczególnie dużej wartości praktycznej jest zastosowanie nowego typu węgla szklistego (RVC, ang. reticulated vitreous carbon) w klasycznych ogniwach, dzięki czemu uzyskuje się znaczną poprawę parametrów pracy tych ogniw – szczególnie zwiększoną o 50% pojemność energetyczną. Opracowany przez prof. A. Czerwińskiego nowy typ akumulatora ołowiowo – kwasowego, w którym jest zastosowany porowaty węgiel szklisty, znajduje się obecnie w obszarze zainteresowań producentów hybrydowych pojazdów elektrycznych. Wynalazek ten otrzymał główną nagrodę w konkursie Polski Produkt Przyszłości PARP 2013 oraz wyróżnień w postaci złotych medali na wielu wystawach międzynarodowych m.in. Genewie, Brukseli, Norymbergii oraz Poznaniu. W 2015 r. prof. A. Czerwiński wraz z zespołem (dr hab. Z. Rogulski, dr Jan Kotowski, dr Szymon Obrębowski, mgr Jakub Lach, mgr Kamil Wróbel, mgr Justyna Wróbel) otrzymali pierwszą Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne (Wysokoenergetyczny kwasowy akumulator węglowo-ołowiowy).
      
Poza pracą naukową interesuje go historia (szczególnie starożytna), muzyka klasyczna, film oraz sport. W czasach szkolnych i studenckich uprawiał intensywnie lekkoatletykę, reprezentując I-szo ligowy klub Polonia Warszawa oraz Uniwersytet Warszawski. W czasach studenckich był mistrzem UW w skoku w dal i trójskoku. Posiada patenty sternika jachtowego z uprawnieniami morskimi oraz instruktora i sternika bojerowego. Jest żonaty od ponad czterdziestu lat i ma troje dorosłych dzieci oraz trójkę wnuków.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego