Testy statystyczne - pomoc
Spis tematów:
Okna dialogowe
Wybór testu
Edycja danych | Raport
Testy statystyczne
Testy na błąd gruby
Testy dla wartości średniej
Testy dla wariancji
Testy na rozkład wyników
 
Edycja danych i raport

Strona łączy funkcje formularza do edycji / modyfikowania danych oraz raportu z obliczeń. Zawiera następujące pola oraz tabele:
 • Komentarz
  Pole tekstowe, do którego można wprowadzić opis tekstowy / komentarz (bez ograniczeń w liczbie znaków).
   
 • Dane
  Tabela służy do gromadzenia oraz edytowania danych liczbowych. Sposób postępowania:
  1. Przyciskiem otwieramy w nowym oknie formularz Wprowadzanie serii wyników przeznaczony do wprowadzenia serii powtórzonych wyników pomiaru. Wyniki (co najmniej 3) gromadzimy w polu oznaczonym xeksp, i.
    Uwaga  Części dziesiętne liczb można oddzielać kropką lub przecinkiem.

   Przycisk przenosi wprowadzoną serię wyników do komórki w kolumnie oznaczonej xeksp, i w tabeli w oknie podstawowym. Liczność wprowadzonej serii jest podana w komórce obok w kolumnie oznaczonej n.
  2. Wyniki powtórzonych pomiarów nie są domyślnie wyświetlone. Przycisk / pozwala na ich wyświetlenie / ukrycie w tabeli danych.
  3. Przycisk umożliwia edycję / modyfikację danych wprowadzonej serii wyników.
  4. Usunięcie całego wiersza w tabeli danych (serii wyników wraz z innymi danymi dla tej serii) następuje po naciśnięciu ×.

  Uruchomienie wykonania obliczeń następuje przez naciśnięcie przycisku .
  Aby przeprowadzić test i/lub wyznaczyć wybrane parametry statystyczne, należy zgromadzić odpowiednią liczbę serii pomiarowych. Dla testów, które w nazwie mają określenie "jednej serii" należy zgromadzić co najmniej jedną serię, dla testów z określeniem "dwóch serii" - tylko dwie serie, a dla testów z określeniem "wielu serii" - co najmniej trzy serie.

   Uwaga  W przypadku wybrania testu "Porównanie wartości średniej serii z wartością prawdziwą" tabela danych w oknie podstawowym obok kolumn xeksp, i oraz n zawiera również pola w kolumnach oznaczonych µ0 oraz u(µ0). Pola te służą do wprowadzenia odpowiednio wartości odniesienia (przyjętej za prawdziwą, prawdziwej) oraz niepewności standardowej wartości odniesienia (domyślnie 0).
  W przypadku wybrania testu "Porównanie wariancji serii z wartością odniesienia" tabela danych w oknie podstawowym obok kolumn xeksp, i oraz n zawiera również pole w kolumnie oznaczonej σ0. Pole to służy do wprowadzenia wartości odniesienia odchylenia standardowego.
  Dokładność obliczeń determinuje wartość wskazana w polu rozwijanym
  Liczba cyfr znaczących w wynikach obliczeń 
  Domyślnie ustawione jest 8. Wskazana wartość określa maksymalną ilość cyfr znaczących, z jaką wyświetlane będą wszystke rezultaty obliczeń na stronie.
   
 • Wynik testu
  (jeśli dokonano wyboru testu statystycznego) Po wprowadzeniu odpowiedniej liczby serii wyników i zaakceptowaniu klawiszem Wykonaj, pojawi się tabela zawierająca następujące dane:
  • sformułowania hipotez testu:
   zerowej H0 i alternatywnej Ha;
   Spełnienie (tj. prawdziwość dla założonego poziomu ufności) hipotezy zerowej symbolizowana jest zielonym kolorem czcionki (zanegowana hipoteza alternatywna jest zapisana kolorem szarym). W przeciwnym przypadku - spełnienie (tj. prawdziwość dla założonego poziomu ufności) hipotezy alternatywnej symbolizowana jest czerwonym kolorem czcionki (zanegowana hipoteza zerowa jest zapisana kolorem szarym).
  • obliczone statystyki (eksperymentalna i krytyczna) danego testu;
  • poziom ufności (P) testu, dla którego hipoteza zerowa jest spełniona.
   
 • Parametry statystyczne
  Tabela zawiera listę wartości wszystkich lub wybranych parametrów statystycznych dla wprowadzonej (wprowadzonych) serii wyników.
  Pełna lista obejmuje następujące parametry statystyczne charakteryzujące serię wyników:
  • wartość najmniejsza: xmin
  • wartość największa: xmax
  • mediana (wartość środkowa): µ1/2(x)
  • wartość średnia (arytmetyczna): xśr
  • rozrzut: xmax - xmin
  • odchylenie standardowe: s(x)
  • odchylenie standardowe średniej (błąd standardowy): s(x)/√n
  • względne odchylenie standardowe: s(x)/xśr
  • współczynnik zmienności: s(x)/xśr × 100%
  • przedział ufności: t(P, f) × s(x)/√n
   P - wybrany poziom ufności, f - wyznaczona liczba stopni swobody dla serii (n - 1)
  • wartość krytyczna rozkładu t-Studenta: t(P, f)
   
W górnej części strony znajduje się ponadto zestaw przycisków. Funkcje przypisane poszczególnym przyciskom są przedstawione poniżej.
Przycisk Funkcja
zamyka stronę wynikową, kasuje wszystkie dane i kieruje do strony głównej modułu, tj. do formularza Wybór testu.
otwiera okno dialogowe drukowania odpowiednio sformatowanej strony wynikowej.
zachowuje stronę wynikową w postaci pliku z rozszerzeniem .htm na lokalnym dysku komputera. Format nazwy pliku: testDDMMYYYY_hhmmss, gdzie DD to numer dnia, MM - numer miesiąca, YYYY - rok, hh - aktualna godzina, mm - minuta, ss - sekunda. Plik jest zachowywany w domyślnym miejscu wskazanym w opcjach przeglądarki internetowej lub w miejscu wskazanym przez użytkownika. Po zachowaniu strony wynikowej, korzystając z funkcji przycisku , można w każdej chwili odtworzyć pierwotne dane liczbowe i tekstowe, zmodyfikować lub uzupełnić je, wybrać inny test itp.
kieruje do formularza Wybór testu, w którym można dokonać zmiany testu, jego wariantu, poziomu ufności i / lub parametrów statystycznych i po zaakceptowaniu przeprowadzić obliczenia dla wcześniej wprowadzonych danych liczbowych.
zachowuje tylko dane liczbowe wprowadzonych serii pomiarowych w postaci pliku tekstowego z rozszerzeniem .txt na lokalnym dysku komputera. Format nazwy pliku: testDDMMYYYY_hhmmss, gdzie DD to numer dnia, MM - numer miesiąca, YYYY - rok, hh - aktualna godzina, mm - minuta, ss - sekunda. Plik jest zachowywany w domyślnym miejscu wskazanym w opcjach przeglądarki internetowej lub w miejscu wskazanym przez użytkownika. Serie w pliku są ułożone w kolumnach i oddzielone za pomocą średnika ;. Po zachowaniu pliku, korzystając z funkcji przycisku , można dane liczbowe w nim zawarte wprowadzić i analizować w innych modułach e-stat.
przenosi do formularza Import danych w seriach, w którym należy wskazać plik z danymi liczbowymi serii pomiarowych, określić separator danych (jeśli inny niż znaki ; (średnik) : (dwukropek) | (kreska pionowa) spacja tabulator), ułożenie serii (w kolumnach lub wierszach) i załadować go za pomocą przycisku Importuj. Aktualnie są obsługiwane pliki tekstowe ASCII (z rozszerzeniem .txt) oraz ASCII z programu Excel (z rozszerzeniem .csv). Jeśli w pliku znajdowały się dane liczbowe i nie pojawiły się inne błędy, wówczas zostaną one rozdzielone do indywidualnych pól w liczbie odpowiadającej liczbie serii. Poszczególne serie po weryfikacji można przenieść do macierzystego formularza Edycja danych | Raport po naciśnięciu przycisku Przenieś. Przycisk Usuń kasuje serię z formularza importowania.