Testy statystyczne - pomoc
Spis tematów:
Okna dialogowe
Wybór testu
Edycja danych | Raport
Testy statystyczne
Testy na błąd gruby
Testy dla wartości średniej
Testy dla wariancji
Testy na rozkład wyników
 
Test na normalność rozkładu wyników

Test badający czy wprowadzone wyniki (próbka statystyczna) należy do populacji wyników o rozkładzie normalnym. Badanie opiera się na konstrukcji tzw. wykresu normalności rozkładu prawdopodobieństwa, który w przypadku spełnienia założenia o normalności wyników powinien przyjmować kształt zależności liniowej.
Etapy konstrukcji wykresu normalności rozkładu prawdopodobieństwa:
 1. uporządkowanie wyników od najmniejszego do największego;
 2. przypisanie numerów poszczególnym wynikom w uporządkowanej rosnąco serii (i = 1, 2,..., n, gdzie 1 jest numerem przypisanym najmniejszemu wynikowi, a n - największemu wynikowi w serii);
 3. wyznaczenie skumulowanego prawdopodobieństwa dla i-tego wyniku w serii na podstawie wzoru: CP(i) = (i - 0.5) / n;
 4. wyznaczenie wartości parametru z rozkładu normalnego (w wariancie jednostronnym) odpowiadającego wartości skumulowanego prawdopodobieństwa obliczonego w kroku nr 3;
 5. wykreślenie zależności między wartościami parametru z (z kroku nr 4) a odpowiadającymi im wynikami (x) uporządkowanej rosnąco serii.
  Korelacji poszukuje się metodą regresji liniowej.
  Spełnienie założenia o normalności rozkładu wyników obrazuje linia prosta przechodząca przez punkt (0, 0). Odwrotność wartości wspólczynnika nachylenia tej zależności estymuje błąd standardowy serii wprowadzonych wyników.
Parametrem testowym jest współczynnik korelacji, r zależności zdefiniowanej w kroku nr 5. Wartość uzyskana metodą regresji liniowej (eksperymentalna) jest porównywana z wartością krytyczną współczynnika korelacji wykresu normalności rozkładu prawdopodobieństwa, odczytaną dla założonego poziomu ufności i liczby wprowadzonych wyników eksperymentalnych.
Jeśli wartość eksperymentalna jest mniejsza od wartości krytycznej, wówczas rozkład wyników eksperymentalnych nie jest normalny. Dla takiej serii wyników nie można stosować większości testów statystycznych opartych na założeniu o normalności rozkładu wyników.
Dodatkowym elementem testu jest wyznaczenie cech rozkładu wyników. Ilościowo określają je dwa zasadnicze parametry:
 • skośność (miara asymetrii rozkładu normalnego) o wartości oczekiwanej równej 0, tzn. rozkład normalny wyników (idealnie symetryczny) posiada skośność równą 0;
 • kurtoza (miara spłaszczenia rozkładu normalnego) o wartości oczekiwanej równej 0. tzn. rozkład normalny wyników ma kurtozę równą 0.