Testy statystyczne - pomoc
Spis tematów:
Okna dialogowe
Wybór testu
Edycja danych | Raport
Testy statystyczne
Testy na błąd gruby
Testy dla wartości średniej
Testy dla wariancji
Testy na rozkład wyników
 
Testy dla wariancji

W skład grupy testów sprawdzających wariancję (wariancje) serii wchodzą:
Porównanie wariancji serii z wartością odniesienia
Test ten jest stosowany do porównania wariancji serii pomiarowej z wartością odniesienia (stałą).
Hipotezy testu:
H0: σ = σ0
Ha: σ ≠ σ0 (wariant dwustronny)
Ha: σ > σ0 lub σ < σ0 (wariant jednostronny)
Hipoteza zerowa w tym teście statystycznym zakłada, że istniejąca różnica między wartością wariancji serii (wziętej z populacji wyników o wartości prawdziwej σ) i wartością odniesienia (σ0) jest tylko wynikiem występowania błędów losowych. Aby to stwierdzić obliczany jest parametr χeksp2, który jest następnie porównywany z dolną i górną wartością krytyczną (odpowiednio χkryt,dolne2 i χkryt,górne2) pochodzącą z rozkładu χ2 dla zadanego poziomu ufności i określonej liczby stopni swobody (n - 1, n oznacza liczbę wyników w serii).
Hipoteza zerowa jest zanegowana (tj. istnieje istotna różnica między wartością wariancji serii i wartością odniesienia) w przypadku, gdy χeksp2 jest większe od &chikryt,górne2 i/lub mniejsze od &chikryt,dolne2.
Porównanie wariancji dwóch serii (test F)
Hipotezy testu:
H0: σ1 = σ2
Ha: σ1 ≠ σ2 (wariant dwustronny)
Ha: σ1 > σ2 lub σ1 < σ2 (wariant jednostronny)
Hipotezą zerową w tym teście jest założenie, że wariancje porównywanych serii (wziętych z populacji wyników) są równe. Testowanie polega na obliczeniu stosunku wariancji dwóch serii (parametr Feksp, Feksp > 1). Jeżeli iloraz porównywanych wariancji przekracza wartość krytyczną (Fkryt) dla zadanego poziomu ufności i określonych liczb stopni swobody obu serii, hipoteza zerowa jest odrzucona, tj. wariancje porównywanyh serii różnią się istotnie.
Test Cochrana na zgodność wariancji wielu serii
Hipotezy testu:
H0: σ1 = σ2 = ... = σm (m - liczba serii)
Ha: σi > σj (przynajmniej jedna wariancja jest większa od pozostałych)
Test ten jest stosowany w celu wykrycia wartości odstającej wśród wariancji porównywanych serii. Testowanie polega na obliczeniu stosunku największej wariancji do sumy wszystkich wariancji porównywanych serii (parametr Ceksp). Jeżeli wartość eksperymentalna testu przekracza wartość krytyczną testu (Ckryt) hipoteza zerowa jest odrzucona, tj. największa wariancja istotnie odstaje od pozostałych. Wartość krytyczna testu jest wyznaczona dla zadanego poziomu ufności, liczby stopni swobody serii charakteryzującej się największą wariancją i liczby wszystkich serii.
Test Bartletta na jednorodność wariancji wielu serii
Hipotezy testu:
H0: σ1 = σ2 = ... = σm (m - liczba serii, rozkład normalny wyników)
Ha: σi ≠ σj (dla przynajmniej jednej pary (i, j) lub brak normalności rozkładu wyników)
Test sprawdza jednorodność wariancji porównywanych serii (statystyczną równość wariancji). Aby to stwierdzić obliczany jest parametr χeksp, który jest następnie porównywany z górną wartością krytyczną (χkryt2) pochodzącą z rozkładu χ2 dla zadanego poziomu ufności i określonej liczby stopni swobody (m - 1).
Hipoteza zerowa jest zanegowana (wariancje nie są jednorodne, czyli przynajmniej jedna para wariancji różni się istotnie) w przypadku, gdy χeksp jest większe od &chikryt2.
Test Bartletta jest bardzo wrażliwy na odstępstwa od normalności rozkładu wyników. Dla serii wyników o rozkładzie innym niż normalny test ten może być wykorzystany do badania odstępstw od normalności rozkładu wyników.
Test Levene'a na jednorodność wariancji wielu serii
Hipotezy testu:
H0: σ1 = σ2 = ... = σm (m - liczba serii)
Ha: σi ≠ σj (dla przynajmniej jednej pary (i, j))
Test sprawdza jednorodność wariancji porównywanych serii (statystyczną równość wariancji). Nie jest konieczne, aby serie charakteryzowały się normalnym rozkładem wyników. Aby stwierdzić istnienie lub brak jednoronodności wariancji obliczany jest parametr Weksp, który jest następnie porównywany z górną wartością krytyczną (Fkryt) pochodzącą z rozkładu F. Watość eksperymentalna może być wyznaczona w oparciu o średnie arytmetyczne serii lub ich mediany. W drugim przypadku uzyskuje się statystykę znacznie bardziej odporną na odstępstwa od normalności wyników. Wartość krytyczna jest wyznaczana dla zadanego poziomu ufności i dwóch liczb stopni swobody (m - 1 oraz N - m, N - sumaryczna liczność wszystkich serii).
Hipoteza zerowa jest zanegowana (wariancje nie są jednorodne, czyli przynajmniej jedna para wariancji różni się istotnie) w przypadku, gdy Weksp jest większe od Fkryt.
Test Levene'a jest alternatywą testu Bartletta. Ten drugi działa jednak znacznie lepiej, gdy spełnione jest założenie o normalności rozkładu wyników.